Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Padrons fiscals i període voluntari de cobrament

Dilluns, 8 d'abril de 2019

Edicte padrons fiscals i període voluntari de cobrament d'impostos

EDICTE
Una vegada formats els padrons fiscals i les llistes de cobrament corresponents al present exercici de 2019, relatius als tributs següents: “Impost sobre vehicles de tracció mecànica”, “Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana”, “Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica”, “Impost sobre béns immobles de característiques especials”, "Impost sobre activitats econòmiques (Quotes Municipals)", “Exaccions unificades sobre immobles, comprensives de les taxes per recollida i eliminació d’escombraries i per entrada de vehicles i reserva d'aparcament”, “Exaccions unificades sobre comerços i indústries, comprensives de les taxes per recollida i eliminació d'escombraries i per entrada de vehicles i reserva d'aparcament”, i “Impost sobre despeses sumptuàries per aprofitament de vedats privats de caça”, romandran exposats al públic a la Oficina Municipal de Tributs d'aquest Ajuntament a l'efecte de notificació als contribuents afectats durant el període d'un mes comptat a partir del dia següent al de publicació d'aquest Edicte. S’hi podran presentar reclamacions durant el termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la finalització del període de l'exposició pública dels referits padrons fiscals. Tot això de conformitat amb el que disposa l'article 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, per al que se aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Calvià,
El Tinent de Batle d’Urbanisme, Economia i Comerç. Signat: Marcos Pecos Quintans

ANUNCI DE COBRAMENT - PERÍODE VOLUNTARI - ANY 2019
Sebastià Vicens i Pons, tresorer d'aquest Ajuntament
FA SABER:
Que durant els dies del període comprès entre el 01 de Juny i el 16 d'Agost d'enguany, ambdós inclosos, es posaran a cobrament, en període voluntari, els rebuts del present any 2019, corresponents als tributs municipals següents:
1- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
2- Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
3- Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
4- Impost sobre béns immobles de característiques especials.
5- Impost sobre activitats econòmiques (quotes municipals).
6-Exaccions municipals unificades sobre immobles comprensives de les següents:
6.1- Taxa per recollida d'escombraries.
6.2- Taxa per eliminació d'escombraries.
6.3- Taxa per entrada de vehicles i reserva d'aparcament.
7- Exaccions municipals unificades sobre comerç i indústria, comprensives de les següents:
7.1- Taxa per recollida d'escombraries.
7.2- Taxa per eliminació d'escombraries.
7.3- Taxa per entrada de vehicles i reserva d'aparcament.
8- Impost sobre despeses sumptuàries. Concepte:
Aprofitament de vedats privats de caça.
Finalitzat el termini d'ingrés en període voluntari, els deutes tributaris seran exigits pel procediment administratiu de constrenyiment, i reportaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, si escau, les despeses que se’n derivin, de conformitat i en els termes i condicions previstes a l’article 28 de la Llei 58/2003, general tributària.
FORMES DE PAGAMENT, LLOC I HORARI
1r.- Els contribuents que hagin rebut avís de pagament dels tributs esmentats podran pagar-lo presentant l'avís en qualsevol oficina de les següents entitats bancàries: Banca March, Banc de Santander, Banc Bilbao Vizcaya-Argentaria (BBVA), Bankia, Caixabank , Banc Sabadell, Deutsche Bank, Colonya-Caixa Pollença i Cajamar Caixa Rural . Així mateix, podran efectuar el pagament a través d'Internet, a la pàgina ww.admonline.calvia.com, a les entitats bancàries que figuren en l'esmentada pàgina i també a les dependències de l'Oficina Municipal de Tributs, situada a la Carretera Calvià-Palma Nova, nº 40, de Palma Nova- Calvià, únicament amb targeta de crèdit o dèbit, amb cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i sense cita prèvia de dilluns de divendres de 9 a 12 hores.
2n- Els contribuents que no hagin rebut avís de pagament, hauran de fer efectiu el rebut a les dependències del Servei de Recaptació municipal, situat a les dependències de l'Oficina Municipal de Tributs, situada a la Carretera Calvià-Palma Nova, nº 40, de Palma Nova- Calvià, de la mateixa forma indicada en el paràgraf anterior.
3r- Els contribuents donats d’alta a la carpeta ciutadana, hauran de realitzar el pagament a través d’aquesta Carpeta, al lloc web http://www.calvia.com/carpeta També es podran descarregar els rebuts en aquest lloc web pel seu pagament on s’estimi oportú.
4t.- Els rebuts el pagament dels quals s'hagi domiciliat en una entitat financera es trametran a les entitats respectives perquè siguin carregats als comptes dels contribuents. Els rebuts es carregaran el dia 13 de juliol de 2019 al compte bancari designat.
La qual cosa, amb el vistiplau del tinent de batle d’economia, es fa públic per a general coneixement i en compliment del que disposen l'article 88.1 i 2 del Reglament de recaptació.
Calvià,
Vist i plau. El tinent de Batle d’urbanisme, economia i comerç, Signat: Marcos pecos Quintans
El tresorer, Signat: Sebastià Vicens i Pons