Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Nova plusvālua municipal - IIVTNU

Dilluns, 9 de maig de 2022

NOVA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA -IIVTNU-

El dia 6 de maig de 2022 ha entrat en vigor la nova ordenança fiscal reguladora del IIVTNU (PLUSVÀLUA), publicada en el BOIB núm. 59 de dia 5 de maig de 2.022.

La nova ordenança recull les previsions contingudes en el Reial decret llei 26/2021 de 8 de novembre, pel qual es va adaptar el RDLeg 2/2004 de 5 de març (TRLHL) a les previsions de la STC 182/2021 de 26 de novembre.

La principal novetat que es conté és el canvi en el sistema de gestió de l'impost que ha passat de la “autoliquidació” a la “liquidació” tributària, que comporta que els ciutadans obligats al pagament de l'impost hagin de DECLARAR LA TRANSMISSIÓ conforme a les instruccions que podrà trobar en el següent enllaç, i emplenant el següent imprès, havent de presentar una declaració tots i cadascun dels subjectes passius.

En el cas que els ciutadans actuïn PER MITJÀ DE REPRESENTANT, hauran d'atorgar la representació emplenant el següent imprès.

En la liquidació que l'Ajuntament de Calvià, a través de l'Oficina Municipal de Tributs remeti als subjectes passius, s'indicaran els terminis i llocs per a efectuar el pagament.

Tota la documentació ha de ser presentada a través del registre d'entrada, presencialment o per registre electrònic, i en cap cas per correu electrònic, sense perjudici que puguin efectuar-se “consultes” per aquest mitjà, dirigides a gestiotribut@calvia.com.

Es recorda que ESTAN OBLIGATS A RELACIONAR-SE A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals als qui es requereixi la col·legiació obligatòria, o els qui representin a persones obligades a aquesta relació electrònica (art. 14 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre).