Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comerį

Què fem per tu? 
La nostra funció principal és donar suport als comerciants de Calvià. Principalment els facilitem les relacions amb l’Administració: llicències, subvencions, programes de qualitat… A més treballem per promocionar el nostre teixit comercial tant en publicitat com organitzant esdeveniments.

Aquestes són les nostres funcions principals:

 • Posem en relació la nostra oferta comercial amb la d’oci i restauració per crear un espai comercial dinàmic i el donem a conèixer per tot Calvià. Tant a les nostres veïnes i veïns com als turistes que vénen a visitar-nos.
 • Desenvolupem i coordinem projectes de rehabilitació i ens coordinem amb altres àrees de l’Ajuntament per transformar els nostres carrers i espais comercials. També t’ajudem a rehabilitar i modernitzar el teu local sense perdre l’essència del teu negoci.
 • Col·laborem amb altres administracions en els Plans Sectorials de Qualitat. Ens encarreguem de guiar comerços, restaurants i altres negocis de Calvià en la implantació d’aquests mateixos plans.
 • Fires, mostres i activitats de dinamització: per convertir els espais comercials de Calvià en un referent.

Com ho fem? Sempre pensant en els nostres comerciants i negocis, amb la vista posada en la globalitat:

 • Els mercats setmanals. Organitzam l’espai, gestionam les parades i controlam que tot surti bé.
 • Mercats d’artesania. Cada estiu, posam un espai a disposició de les artesanes i artesans de Calvià i altres municipis. En portam l’organització i gestió, i el promocionam entre els veïns i turistes.
 • Ajuts i subvencions. T’ajudam a trobar i sol·licitar els ajuts públics que necessites per impulsar el teu negoci. També tramitam ajuts sectorials per al nostre municipi.
 • Promoció i associacions empresarials: arribam a acords que beneficiïn els nostres comerciants i empreses, i ens n’ocupam del seguiment.
 • Treballam per incrementar la qualitat de la nostra oferta turística, donant suport als nostres empresaris i empresàries d’hostaleria i allotjaments per aconseguir la dinamització total de la nostra oferta de vacances i oci durant tot l’any. Per a això, cream canals d’informació i intercanvi d’idees, amb la finalitat que el camí el tracem entre tots.

PROCEDIMENTS I TRÀMITS D'INTERÉS: 

OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES, AMB FINALITAT LUCRATIVA: utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa. Estan obligats al pagament de la taxa pública regulada en aquesta Ordenança, les persones o entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències, o qui es beneficiï de l’aprofitament, si es fa sense l’oportuna autorització. Les persones o entitats que pretenguin beneficiar-se directament de qualssevol dels aprofitaments subjectes a gravamen, d’acord amb la precedent tarifa d’aquesta ORDENANÇA, hauran de sol·licitar a l’Ajuntament l’oportuna llicència o permís (MODEL DE SOL·LICITUD) Les persones o entitats sol·licitants hauran d’acompanyar al seu escrit de sol·licitud un plànol detallat de la superfície d’aprofitament, període de sol·licitud i elements a instal·lar, a més de la superfície que es pretén ocupar i la seva situació al municipi. 

Les sol·licituds es presentaran a través del Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat, o des de la Seu Electrònica del Ajuntament de Calvià. Per a la presentació per aquest sistema l'interessat haurà de disposar de certificat digital o de sistema Cl@ve. També pot presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament de Calvià situat al carrer Juliá Bujosa Sans, Batle 1, codi postal 07184, o en qualsevol de les formes i llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

INFORMACIÓ D'INTERÈS

SUBVENCIONS

 • Bases reguladores i convocatòria  per a la concessió de subvencions per al foment de la millora de l'estètica interior i exterior  dels locals comercials del municipi de Calvià 2019-2020. Feu clic aquí. Annex I. Annex II

MERCATS ANUALS TEMPORADA 2020

 • Lista borsa auxiliar. Feu clic aquí
 • Decret d'aprovació de la relació definitiva d'autoritzats en el procediment d'adjudicació de llocs en els mercats tradicionals periòdics de venda ambulant o no sedentària de Calvià per la temporada 2020.Feu clic aquí. Annex I. Annex II.
 • Decret pel qual s'aprova la relació definitiva de sol·licituds noves admeses en el procediment d'adjudicació de parades en els mercats tradicionals periòdics de venda ambulant o no sedentària de calvià per a la temporada 2020. Feu clic aquí
 • Decret pel qual s'aprova la relació definitiva de sol·licituds de renovació admeses i excloses en el procediment d'adjudicació de parades en els mercats tradicionals periòdics de venda ambulant o no sendentària de Calvià per a la temporada 2020. Feu clic aquí
 • Decret de batlia pel qual s'aprova la relació provisional de sol·licituds de noves autoritzacions admeses i excloses en el procediment d'adjudicació de parades en els mercats tradicionals de venda ambulant o no sedentària de Calvià per a la temporada 2020. Feu clic aquí
 • Decret del Batle de calvià pel qual s'aprova la relació provisional de sol·licituds de renovació admeses i excloses en el procediment d'adjudicació de parades en els mercats tradicionals de venda ambulant o no sedentària de calvià per a la temporada 2020. Feu clic aquí
 • Decret d'aprovació de les Bases que han de regir l'adjudicació de les autoritzacions per exercir la venda ambulant o no sedentària en els mercats tradicionals periòdics de Calvià per a la temporada 2020. BOIB Núm.145 de 24 d'octubre de 2019. Feu clic aquí    Sol·licitud

MERCATS ANUALS TEMPORADA 2019

 • Publicació de Decret per el qual s'acorda la modificació de la ubicació del Mercat Tradicional Periòdic de Calvià Vila amb motiu de les obres de conversió en zona de vianants del carrer Major. Feu clic aquí
 • Publicació de Decret per el qual s'acorda la Suspensió temporal del Mercat periòdic i tradicional de Santa Ponça amb motiu de la celebració de l'esdeveniment “Half Challenge Triahlon Paguera-Mallorca” dia 19 d'octubre de 2019. Feu clic aquí
 • Decret del Batle de Calvià pel qual s'aprova la relació de solicitants de nova autorització que constitueixen la llista de reserva de parades als mercats tradicionals periòdics de venda ambulant o no sedentària de Calvià per la temporada 2019. Feu clic aquí
 • Decret pel qual s'aprova la relació provisional de sol·licituds de nova autorització admeses i excloses al procediment d'adjudicació de llocs en els mercats tradicionals de venda ambulant o no sedentària de Calvià per la temporada 2019. Feu clic aquí
 • Decret pel qual s'acorda la rectificació d'errors del decret pel qual s'aprova la relació definitiva d'autoritzats en el procediment d'adjudicació de llocs en els mercats tradicionals periòdics de venda ambulant o no sedentària  de Calvià per la temporada 2019. Feu clic aquí
 • Decret pel qual s'aprova la relació definitiva d'autoritzats en el procediment d'adjudicació de llocs en els mercats tradicionals periòdics  de venda ambulant o no sedentària de Calvià per la temporada 2019. Feu clic aquí
 • Decret pel qual  s'aprova l'ampliació de termini per al pagament de les taxes relatives a les autoritzacions per a l'exercici de la venda ambulant o no sedentària en els mercats tradicionals periòdics de Calvià, per a la temporada 2019. Feu clic aquí
 • Decret pel qual s'aprova la relació definitiva de sol·licituds de renovació admeses i excloses en el procediment d'adjudicació de parades en els mercats tradicionals periòdics de venda ambulant o no sedentària  de Calvià per a la temporada 2019. Feu clic aquí
 • Decret del batle de Calvià pel qual s'aprova la relació provisional de sol·licituds de renovació i d'exclusió en llocs als mercats tradicionals de venda ambulant o no sedentària de Calvià per a la temporada 2019. Termini de deu dies hàbils, des de l'endemà a la publicació d'aquesta Resolució, perquè es procedeixi a l'esmena de les deficiències assenyalades en l'Annex II d'aquest Decret, de conformitat amb les causes d'exclusió definides en l'Annex III. Veure aquí
  Data publicació: 2018-11-20 14:04:57 Termini presentació sol·licituds d'esmenes: 4 de desembre de 2018
 • Correcció d'errors i ampliació de termini de les bases que han de regir l'adjudicació de les autoritzacions per a l'exercici de la venda ambulant o no sedentària en els mercats tradicionals periòdics de Calvià, per a la temporada 2019. Feu clic aquí
 • Decret d'aprovació de les Bases que han de regir l'adjudicació de les autoritzacions per exercir la venda ambulant o no sedentària en els mercats tradicionals periòdics de Calvià per a la temporada 2019. BOIB Núm.132 de 23 d'octubre de 2018. Feu clic aquí

MERCATS TEMPORALS D'ESTIU

 • Publicació Decret per el qual s'acorda la Suspensió temporal del Mercat periòdic d'estiu de Santa Ponça 2019 amb motiu de la celebració de les Festes del Rei en Jaume. Feu clic aquí
 • Publicació  de les llistes definitives d'autoritzats i suplents per a la venda ambulant o no sedentària als Mercats Periòdics i Temporals d'estiu, del terme municipal de Calvià, per a la temporada 2019. Feu clic aquí 
 • Publicación de las listas de personas autorizadas para la venta ambulante en los Mercados periódicos y temporales de verano del término municipal de Calvià para la temporada 2019. Feu clic aquí
 • Decret pel qual s'aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos en el procediment d'autorització o adjudicació de parades en els Mercats periòdics i temporals d'estiu per l'any 2019. Feu clic aquí
 • Decret pel qual s'aprova la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses al procediment d'adjudicació de  parades en els mercats periòdics i temporals d'estiu, del terme municipal de Calvià, per a la temporada 2019 i amb causes d'exclusió. Feu clic aquí               
 • Decret pel qual s'aprova la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses al procediment d'adjudicació de parades en els mercats periòdics i temporals d'estiu, del terme municipal de Calvià, per a la temporada 2019. Feu clic aquí
 • Bases reguladores de les autoritzacions de venda ambulant o no sedentària en els mercats periòdics i temporals d'estiu, del terme municipal de Calviá, per a la temporada 2019. BOIB 38 de 23 de març de 2019. Feu clic  aquí.
 • Sol·licitud d'autorització per a l'ocupació de llocs de venda ambulant o no sedentària en els mercats periòdics i temporals d'estiu del terme de Calvià 2019. 

El període de presentació de sol·licituds serà el comprès entre l'endemà a la publicació de les presents Bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el dia 5 d'abril de 2019, tots dos inclosos. 

Les sol·licituds es presentaran a través del Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat, o des de la Seu Electrònica del Ajuntament de Calvià. Per a la presentació per aquest sistema l'interessat haurà de disposar de certificat digital o de sistema Cl@ve. També pot presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament de Calvià situat al carrer Juliá Bujosa Sans, Batle 1, codi postal 07184, o en qualsevol de les formes i llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per accedir a les CONVOCATÒRIES ANTERIORS A L'ANY 2019 clicau aquí.

On ens pots trobar?
Ajuntament de Calvià
C. Ca'n Vich, 14 A  07184 Calvià
Telèfon:  971 139 100 
Fax:  971 139 108
comercio@calvia.com