Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Junta de Govern Local

Es publiquen en aquesta apartat les actes de les sessions de la Junta de Govern Local de la legislatura 2015.2019. Òrgan col·legiat de caràcter municipal que dirigeix l'administració de l'Ajuntament sota la presidència del batle. La Junta de Govern Local està composta pel batle i els regidors designats i cessats lliurement pel batle.

Les actes de la Junta de Govern Local es publiquen amb una periodicitat mensual. Han estat anonimitzades segons el que s'estableix en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. Les dades personals publicades són exclusivament els necessaris per a la fi del tractament. No es publica informació relacionada amb dades especialment protegides dels beneficiaris o relatius a les categories especials de dades, ni informació sobre persona física que es trobi en una situació de protecció especial, ni en general dades que no siguin rellevants per a la publicitat de la informació continguda en aquestes actes.