Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

JUAN RECASENS OLIVER

REGIDOR DEL PSIB-PSOE 
Cinquè tinent de batle delegat de Serveis Generals i infraestructures. Regidor delegat de la zona de Son Caliu.

CONTACTE
jrecasens@calvia.com

FUNCIONS
D’acord amb el Decret de Batlia de 17 de juny de 2019, se li deleguen les facultats de direcció i impuls de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit dels Serveis Generals, SAC, Infraestructures, Esdeveniments i Mobilitat.

Queden sota la seva dependència directa: Serveis de personal i recursos humans: gestió de plantilles, relacions de llocs de treball, nòmines, relacions laborals, formació, prevenció de riscos laborals, medicina d’empresa, adscripcions de personal; Servei d'atenció a la ciutadania (personal, telefònica o electrònica); La gestió del padró municipal d’habitants i censos de població; Serveis jurídics; Circulació, mobilitat i transports; Magatzem municipal; Brigada municipal d’obres: manteniment i reparació de béns, serveis, infraestructures, equipaments i dependències municipals; Transports; Serveis d’obres i vialitat: planificació, direcció i control d’infraestructures, instal·lacions, equipaments i dependències municipals; Serveis urbans: relacions amb Calvià 2000 S.A. i empreses concessionàries en matèria de connexions municipals d’aigua potable i clavegueram, tarifes, cànon de depuració, etc. i Cementiris municipals.

ATENCIÓ ZONES
Els dimecres, de 10h a 12h i de 18h a 20h, al Local Social de Son Caliu (carrer Saragossa, 2, 07181 ).
Sol·licitar cita prèvia telèfons 971139163 o 639632192 (mòbil).

DADES BIOGRÀFIQUES
Accés a les dades biogràfiques de Juan Recasens Oliver

RETRIBUCIÓ
56.000€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 4.000€ bruts i 2 pagues al juny i desembre de 8.000€ bruts. Aprovat en el ple de dia 20 de juny de 2019, efectiu des del dia 15 de juny de 2019 data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià. Informació actualitzada a desembre de 2022 pel Departament de Personal: 57.120€ anuals.

DECLARACIONS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. 
Accés a la declaració patrimonial i d'activitats de Juan Recasens Oliver

AGENDA PÚBLICA
L'agenda pública institucional de Juan Recasens està subjecta a canvis d'última hora. Reflecteix les activitats institucionals, no així totes les reunions de treball internes ni les activitats extramunicipals.

Pàgina revisada: gener 2023