Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mercats d'estiu

MERCATS TEMPORALS D'ESTIU 2020

 • Resolució de Batlia per la qual s'aprova la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses en el procediment d'adjudicació de llocs en els mercats periòdics i temporals d'estiu per a la temporada 2020 i activitats no comercials annexes als mercats. Publicació en data 11/08/2020. El termini per presentar la documentació finalitza el 18/08/2020.
 • Acta del sorteig en relació a les autoritzacions d'activitats no comercials annexes als mercats d'estiu del terme municipal de Calvià per a l'any 2020.
 • Resolució de Batlia per la qual s'aprova la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses.

La presentació de sol·licituds o documents a l'Ajuntament de Calvià es pot fer de diferents maneres, mentre es mantingui l'Estat d'Alarma declarat per Reial Decret i la resta de normes que s'han dictat, o que es puguin dictar, i mentre segueixin en vigor les mesures de seguretat i de distanciament social:

 1. Si ja té certificat electrònic o DNIe, pot enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià per mitjà de Registre Electrònic General de l'AGE.
 2. Si vol o necessita obtenir un certificat electrònic, durant l'estat d'alarma, per enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià, contacti amb el 971 13 91 03 o enviï un correu a poblacio@calvia.com
 3. Si necessita presentar sol·licituds o documents a l'Ajuntament, de manera urgent, i no té certificat electrònic o DNIe, davant el tancament de l'atenció presencial de les oficines de l'Ajuntament de Calvià, com a mesura de contenció del COVID19, i per donar resposta a la necessitat de presentació urgent d'escrits, comunicacions o sol·licituds, s'ha habilitat un tràmit extraordinari i temporal que no requereix un mitjà electrònic d'autenticació. Forma de presentació: En línia a la web de l'Ajuntament, a través d'un formulari: AQUÍ. S'haurà d'adjuntar el model de sol·licitud d'autorització així com la documentació establerta en les bases. Aquest accés té caràcter provisional, es mantindrà mentre romangui la situació ocasionada pel COVID19, i s'ha d'utilitzar de manera excepcional, únicament per a realitzar presentacions urgents, que no poden ser ajornades, i que no puguin ser realitzades de manera presencial. Tràmit d'exclusiu ús per persones físiques, no obligades a tramitar electrònicament dacord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015

El període de presentació de sol·licituds comença el 15 de maig de 2020 i finalitza en un termini de deu (10) dies hàbils. S'ha de tenir en compte que la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19; estableix que es "suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest".

 • Model de sol·licitud d'una parada per a activitat comercial. 
 • Model de sol·licitud d'una parada per a activitat no comercial.
 • Decret de batlia pel qual s'aproven les bases reguladores de les autoritzacions de venda ambulant o no sedentària en els mercats periòdics i temporals d'estiu per a la temporada 2020. Així mateix s'aproven les bases reguladores de les autoritzacions d'activitats no comercials annexes a aquests mercats. i, finalment, les ubicacions dels mercats per a la citada temporada. BOIB núm. 082 de 14 de maig de 2020. Veure aquí.

MERCATS TEMPORALS D'ESTIU 2019

 • Publicació Decret per el qual s'acorda la Suspensió temporal del Mercat periòdic d'estiu de Santa Ponça 2019 amb motiu de la celebració de les Festes del Rei en Jaume. Feu clic aquí
 • Publicació  de les llistes definitives d'autoritzats i suplents per a la venda ambulant o no sedentària als Mercats Periòdics i Temporals d'estiu, del terme municipal de Calvià, per a la temporada 2019. Feu clic aquí 
 • Publicación de las listas de personas autorizadas para la venta ambulante en los Mercados periódicos y temporales de verano del término municipal de Calvià para la temporada 2019. Feu clic aquí
 • Decret pel qual s'aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos en el procediment d'autorització o adjudicació de parades en els Mercats periòdics i temporals d'estiu per l'any 2019. Feu clic aquí
 • Decret pel qual s'aprova la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses al procediment d'adjudicació de  parades en els mercats periòdics i temporals d'estiu, del terme municipal de Calvià, per a la temporada 2019 i amb causes d'exclusió. Feu clic aquí               
 • Decret pel qual s'aprova la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses al procediment d'adjudicació de parades en els mercats periòdics i temporals d'estiu, del terme municipal de Calvià, per a la temporada 2019. Feu clic aquí
 • Bases reguladores de les autoritzacions de venda ambulant o no sedentària en els mercats periòdics i temporals d'estiu, del terme municipal de Calviá, per a la temporada 2019. BOIB 38 de 23 de març de 2019. Feu clic  aquí.
 • Sol·licitud d'autorització per a l'ocupació de llocs de venda ambulant o no sedentària en els mercats periòdics i temporals d'estiu del terme de Calvià 2019. 

El període de presentació de sol·licituds serà el comprès entre l'endemà a la publicació de les presents Bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el dia 5 d'abril de 2019, tots dos inclosos. 

Les sol·licituds es presentaran a través del Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat, o des de la Seu Electrònica del Ajuntament de Calvià. Per a la presentació per aquest sistema l'interessat haurà de disposar de certificat digital o de sistema Cl@ve. També pot presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament de Calvià situat al carrer Juliá Bujosa Sans, Batle 1, codi postal 07184, o en qualsevol de les formes i llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per accedir a les CONVOCATÒRIES ANTERIORS A L'ANY 2019 clicau aquí.