Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Llicència Animal potencialment perillós

 Per poder tramitar la llicència d'animal potencialment perillós, tant si és la primera vegada com renovació, s'ha d'enviar la SOL·LICITUD DE REGISTRE i adjuntar la següent documentació:

Requisits segons Art. 3 del R.D. 287/202

1.- Acreditar la majoria d'edat del sol·licitant (DNI i fotocòpia del mateix).

2.- Certificat de no haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o tràfic de drogues, així com no haver estat privat, per resolució judicial, del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
(Gerència Territorial de Justícia de Balears.- C/ Posada de la Real.- Palma)

3.- Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus de conformitat amb les sancions previstes en la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos. (Conselleria d'Agricultura i Pesca.- C/ Foners 10.- Palma)
(www.ramaderia.caib.es)

4.- Certificat mèdic de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
(Qualsevol Centre Mèdic homologat segons RD 2272/1985 de 4 d'octubre)

5.- Acreditar la formalització d'un contracte d'assegurança de responsabilitat civil per a danys a tercers, amb una cobertura mínima de 120.000- €.
(Còpia de la pòlissa en vigor)

6.- Acreditar el pagament de la tasa municipal de 50 €.

7.- Certificat sanitari del ca/cussa en qüestió, efectuat per Veterinari Col·legiat en situació d'alta en el Col·legi Oficial.