Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Famílies monoparentals

PROGRAMA MUNICIPAL DE SUPORT A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS

BONIFICACIONS 2021

La Llei 08/2018 de 31 de juliol, de suport a les famílies, recull per primera vegada el concepte de família monoparental en resposta a la realitat familiar actual, i remet el procediment d'acreditació de família monoparental i la distinció entre les famílies monoparentals de categoria general i les de categoria especial a un reglament que ha d'elaborar el Govern de les Illes Balears.

Aquesta Llei té com a objectius bàsics integrar el conjunt d'actuacions que es desenvolupen des de distints departaments de l'administració autonòmica en un únic marc normatiu, definir nous serveis i prestacions per a les famílies i definir situacions familiars que requereixen una major protecció. El marc legal de suport que es planteja té un enfocament que cerca assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de les famílies.

Bona part de les anàlisis de les polítiques públiques mostren que, per lluitar contra l'exclusió social, per reduir la desigualtat social i per fomentar la igualtat entre dones i homes, les polítiques de protecció i suport a les famílies són especialment eficients, ja que tenen un caràcter transversal i universalista i faciliten la incidència de les polítiques més específiques. En aquest sentit, pareix que tenen un efecte multiplicador sobre els programes de reducció de les desigualtats.

L'article 7. de la Llei 08/2018 defineix de la següent manera a les famílies monoparentals: Són les que estan formades per un o més fills o filles que compleixen els requisits establerts a l'apartat 3 d'aquest article i que depenen econòmicament d'una sola persona progenitora, tutora, acollidora o adoptant, amb qui conviuen.

Amb l'aprovació del Decret 28/2020 de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa, que té per objecte regular els principis generals i les normes complementàries dels procediments, en relació amb el reconeixement i l'expedició del títol de família monoparental en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'ha iniciat per part de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) del Consell Insular de Mallorca la tramitació del títol de família monoparental.

1.- NORMATIVA

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i la adolescència.

Llei 08/2018 de 31 de juliol, de suport a les famílies. BOIB núm. 236 de 29 de setembre de 2018.

Llei 09/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.

Decrets 28/2020 de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monopaental i de la condició de família nombrosa.

Enllaç a la Normativa:

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8470-consolidado.pdf

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/164/1068004

https://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/llei_82018_de_31_de_juliol_de_suport_a_les_families/

http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/llei_92019_de_19_de_febrer_de_latencio_i_els_drets_de_la_infancia_i_ladolescencia_de_les_illes_balears/

2.- DOCUMENTACIÓ I PUBLICACIONS D'INTERÉS (de Sede electrònica de l'Imas)

Requisitos para tramitar el título de família monoparental. (https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=56552)

Tipologias de familias monoparentales. (https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=56552)

Beneficios de las familias monoparentales. (https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=56552)

Preguntas frecuentes. (https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=56552)

3.- TRAMITACIÓ I RENOVACIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL

IMAS (Institut mallorquí d'Afers Socials). Servei d'Atenció a la Ciutadania

Dades de contacte de les oficines de l'Imas:

Gerència, atenció al ciutadà i coordinació de centres comarcals.

C/ General Riera n.67. 07010 Palma.

Telèfon de la central de l'IMAS: 971 763 325, EXTENSIÓ 1107.

L'horari d'atenció al públic és dimarts i divendres de 8 a 14 h; dilluns dimecres i dijous de 8 a 17 hores. Només s'atén amb cita prèvia. Podeu sol·licitar cita prèvia a l'enllaç següent: https://www.imasmallorca.net/citafront al teléfon 971 763 325 i a l'adreça electronica: atenciociutadana@imas.conselldemallorca.net.

Centre comarcal d'Inca

C/ del General Luque 223. 07300. Inca.

Telèfon: 971 880 216.

L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 h. Nómes s'atén amb cita prèvia. Podeu sol·licitar cita prèvia a l'enllaç següent; https://www.imasmallorca.net/citafront, al telèfon 971 880 216 i a l'adreça electrònica: sassinca@imas.conselldemallorca.net

Centre comarcal de Manacor

C/ del Bonjesús, n.2. 07500. Manacor.

Telèfon: 871 986 142

L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 h. Només s'atén amb cita prèvia. Podeu sol·licitar cita prèvia a l'enllaç següent: https://www.imasmallorca.net/citafront, al telèfon 871 986 142 i a l'adreça electrònica: sassmanacor@imas.conselldemallorca.net

Direcció electrònica: atenciociutadana@imas.conselldemallorca.net

En els registres municipals de l'Ajuntament de Calvià:

L'horari de registre general de l'Ajuntament de Calvià és de 9 a 14 h. No es podrà atendre cap registre sense cita prèvia. Per demanar cita prèvia es pot fer a través del següent enllaç: http://www.calvia.com/responsive/general.plt?KPAGINA=2998&KIDIOMA=2&KNODE=1

Adreçes dels registres municipals:

Ajuntament de Calvià:

C/ Julià Bujosa Sans, batle. núm. 1. 07184 Calvià Vila

calvia@calvia.com

Centraleta: 971 13 91 00

Centre Municipal de Serveis:

Antiga estació intermodal d'autobusos de Palmanova a la ctra. Calvia-Palmanova, núm. 40 (07282), de Palmanova (Calvià, Mallorca

calvia@calvia.com

Centraleta: 971 13 91 00

4.- TELÈFONS DE CONTACTE DELS SERVEIS MUNICIPALS QUE ATORGUEN LES BONIFICACIONES:

IMEB (Institut Municipal d'Educació i Biblioteques) : 971 139 100, ext. 9139

Servei de Cultura: 971 139 100, ext. 9208

Servei de Juventut: 971 68 30 00

Servei d'Intervenció Social i Gent Gran (coordinació programa ): 971 139173

5.- BONIFICACIONS ANY 2021

Per a la tramitació de les bonificacions, serà necessari adjuntar a la sol·licitud el reconeixement de família monoparental emès per Institut Mallorquí d'Afers Social (IMAS).

5.1.- IMEB (INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES)

Servei d'Aules d'Estiu:

Les famílies monoparentals que participen en el servei d'Aules d'Estiu que tenen lloc en els centres educatius públics durant els mesos de juliol i agost tindran accés preferent. Si es tracta de famílies monoparentals residents en el municipi de Calvià, que aportin el reconeixement de Família Monoparental obtindran una aportació addicional de 10 EUR per mes o 15 EUR per quinzena per cada fill o filla matriculat o matriculada.

Centres de Reforç Educatiu de Calvià (CREC):

Els fills i filles de les famílies monoparentals que necessitin acudir als centres de reforç educatiu tindran accés preferent en el servei d'estiu.

5.2.- PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL D'EQUIPAMENT JUVENIL ES GENERADOR.

Les tarifes relatives als cursos i tallers juvenils es reduiran en un 50% a les persones residents de Calvià quan la persona obligada al pagament sigui membre de família monoparental, amb les excepcions que assenyala el quadre de tarifes.

5.3.- CULTURA

Escola de Dansa:

Les famílies monoparentals podran obtenir un descompte del 50% en les activitats de l'Escola de Dansa i interpretació.

Escola de Música:

Qualsevol membre de la família monoparental que es matriculi en activitats musicals municipals no reglades podrà optar a una bonificació del 25%.

  Activitats a centres Escènics:

Les famílies monoparentals podran obtenir el descompte del 25% en totes aquelles activitats culturals organitzades directament pels Serveis de Cultura de l'Ajuntament de Calvià a la Sala Palmanova, Casal de Peguera i Sa Societat.