Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Declaració d'alteració de béns immobles de naturalesa urbana

El propietari, titular d'un dret real, d'usdefruit o de superfície, o titular d'una concessió administrativa dels béns immobles en els quals es produeix una alteració o variació, ha d'informar l'administració mitjançant aquesta declaració.

Procediment:
S'inicia a petició de l'adquirent o, si n'és el cas, del que transmet, per si mateix o a través del seu representant legal.

La declaració ha de presentar-se en el termini de dos mesos a partir del dia següent a la data de finalització de les obres, en els casos de nova construcció, ampliació, reforma, rehabilitació o demolició total o parcial.

En els casos de divisió horitzontal, agregació, agrupació i segregació, en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de l'escriptura pública, o al de la data del document en el qual es formalitzi la variació.

Es tramita presentant tota la documentació pertinent juntament amb l'imprès model 902 al servei de Gestió Cadastral de l'Ajuntament.

Aquesta declaració també es pot presentar a la Gerència del Cadastre (C/ Gaspar Sabater núm. 3, de Palma de Mallorca) i a la seu electrònica del Cadastre.

Documents a presentar:
Imprès Model 902, degudament emplenat que pot adquirir en el Departament de Gestió Cadastral de l'Ajuntament.

- Fotocòpia del número d'identificació fiscal (NIF) o número d'identificació d'estranger (NIE) del titular o titulars, si no es disposa d'etiqueta subministrada per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

- Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI abonat sobre la finca objecte de transmissió o d'alteració.

- En cas que també es declari l'alteració del titular cadastral per transmissió de domini: original i còpia del document que origini la transmissió. (No podran declarar-se en aquest model alteracions del titular per constitució de drets reals, d'usdefruit, superfície o constitució de concessions administratives).

Segons el tipus d'alteració que es declari, s'hi haurà d'adjuntar, a més a més, la següent documentació:

Si es tracta d'una construcció nova, ampliació, rehabilitació o reforma:

- Dades de la finca i elements constructius (annex II).

- Fotocòpia del document d'escriptura d'obra nova.

- Certificat de final d'obra.

- Fotografia/es de la façana/es (mesura 10x15).

- Plànols a escala: de situació, del solar i definitius de cada planta distinta.

- Memòria de materials i qualitats.

- Cost d'execució de les obres. Si es tracta d'enderrocament total o parcial:

- Relació de titulars i domicilis fiscals quan afecti a diversos titulars (annex I)

- Fotocòpia del document acreditatiu de la demolició.

- Descripció gràfica de la situació resultant: plànol/us a escala. Si es tracta d'agregació, agrupació, segregació o divisió en finques:

- Relació de finques i titulars (Annex III). - Descripció gràfica de la situació anterior: plànols a escala o croquis fitats que reflecteixin totes les cotes necessàries per a realitzar el càlcul de la superfície. Si es tracta d'una divisió horitzontal:

- Repartiment d'elements comuns singulars (Annex II).

- Dades de la finca i elements constructius. Relació de titulars i domicilis fiscals (Annex I).

- Fotocòpia del document pel qual s'efectua la divisió horitzontal.

- Plànols definitius de cada planta distinta.

Normativa aplicable:
Llei 48/2002 de 23 de desembre, del cadastre immobiliari.

Real Decret Legislatiu 1/2004 de 5 de març, text refós de la llei del cadastre immobiliari

Conveni de col.laboració en matèria de Gestió tributària 12 de febrer de 1999