Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Liquidaciķ de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana

La modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana -IIVTNU- per a adaptar-la a les previsions contingudes en el Reial decret llei 26/2021 de 8 de novembre, pel qual es va adaptar el RDLeg 2/2004 de 5 de març (TRLHL) a les previsions de la STC 182/2021 de 26 de novembre, ha estat aprovada definitivament per acord plenari ordinari de data 28 d'abril i publicada en el BOIB núm. 59 de dia 5 de maig de 2022, entrant en vigor el següent dia 6 de maig.

Procediment:
L' IIVTNU grava l'increment del valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i es posi de manifest a conseqüència de transmetre la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu de domini, sobre aquests terrenys.

Com a principal novetat després de l'última modificació de l'ordenança fiscal reguladora és el canvi en el sistema de gestió de l'impost que ha passat de l' 'autoliquidació' a la 'liquidació' tributària.

A) DECLARACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ

Els subjectes passius han de declarar les transmissions en els següents terminis:

-Actes inter-vius: trenta (30) dies hàbils.

-Actes per causa de mort: sis (6) mesos prorrogables fins a un any a solˇlicitud del subjecte passiu i s'entendrà tàcitament concedida pel temps concret solˇlicitat.

La presentació extemporània de les declaracions donarà lloc a l'aplicació dels recàrrecs i interessos que legalment procedeixin.

La falta de presentació de les declaracions donarà lloc a l'aplicació de les corresponents sancions prèvia instrucció del corresponent expedient sancionador.

Els subjectes passius hauran de declarar les transmissions emplenant el següent imprès [declaració de transmissió: a la seu electrònica i web Gestió Tributària], havent de presentar una declaració tots i cadascun dels subjectes passius, acompanyat de la documentació que s'indica en el propi model.

En el cas que els obligats al pagament actuïn PER MITJÀ DE REPRESENTANT, hauran d'atorgar la representació emplenant el següent imprès [model de representació: a la seu electrònica i web Gestió Tributària].Per a la validesa de la representació haurà d'acompanyar-se còpia del document d'identitat de la persona que atorgui la representació.

Tota la documentació ha de ser presentada a través del registre d'entrada, presencialment o per registre electrònic, i en cap cas per correu electrònic, sense perjudici que puguin efectuar-se 'consultes' per aquest mitjà, dirigides a gestiotribut@calvia.com. No es rebran presencialment declaracions d'aquells que vinguin obligats a relacionar-se per mitjans electrònics o els seus representants, i entre ells, les gestories, notaries i agències immobiliàries, ni es tindran per presentades, a l'efecte de complir amb l'obligació de declaren el fet imposable, les remeses per correu electrònic.

Es recorda que ESTAN OBLIGATS A RELACIONAR-SE A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals als qui es requereixi la colˇlegiació obligatòria, o els qui representin a persones obligades a aquesta relació electrònica (art. 14 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre).

En el següent enllaç podrà consultar les directrius generals per a la declaració de la transmissió [instruccions per a la declaració de l'impost: a la seu electrònica i web Gestió Tributària].

B) PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ

1.- Una vegada efectuada la declaració de la transmissió per part dels subjectes obligats, l'Oficina Municipal de Tributs, practicarà i notificarà la liquidació corresponent a la declaració efectuada, sense perjudici de practicar les que corresponguin a totes aquelles transmissions de les quals tingui coneixement, encara que les mateixes no s'hagin declarat pels subjectes passius.

En la notificació de la liquidació que practiqui l'administració tributària s'indicaran els terminis i llocs per a efectuar el pagament, així com els mitjans d'impugnació de la liquidació en cas de disconformitat amb aquesta.

2.- La liquidació es practicarà conforme al càlcul objectiu o real, en funció de la qual resulti més favorable per al subjecte passiu.

Quan el subjecte passiu entengui que la transmissió no està subjecta per no existir increment del valor del terreny per la diferència entre els valors d'aquest terreny en les dates de transmissió i adquisició, haurà de declarar la transmissió i aportar els títols que documentin la transmissió i l'adquisició.

De la mateixa manera, si el subjecte passiu entén que encara que la transmissió estigui subjecta, li resulta més favorable el càlcul de la plusvàlua real, haurà d'aportar igualment els títols de transmissió i adquisició.

Si no s'ha aportat el TÍTOL D'ADQUISICIÓ, LA LIQUIDACIÓ ES PRACTICARÀ PEL MÈTODE OBJECTIU, precloent el dret del subjecte passiu que se li liquidi l'impost pel càlcul real.

Normativa aplicable:
-Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (BOIB núm. 59 de 05/05/2022)

-Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la llei d'hisendes locals.