Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Autoliquidaciķ de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana

Efectuar el pagament de l'impost mitjançant el sistema d'autoliquidació que grava l'increment del valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es posa de manifest com a conseqüència de transmetre la propietat per cualsevol títol o de constituir o transmetre dret real de gaudiment limitatiu del domini.

Procediment:
S'inicia mitjançant la presentació d'autoliquidació per part del subjecte passiu o del seu representant legal en el Servei de Gestió Tributària

L'autoliquidació i l'ingrés de la quota s'haurà de presentar en els següents terminis, des de la data en que es produeix la meritació de l'impost:

a) Quan es tracti d'actes intervius, el termini serà de 30 dies hàbils.

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de 6 mesos prorrogables vins a un any a solˇlicitud del subjecte passiu.

Documents a presentar:
1.- Imprès d'autoliquidació complimentat.

2.- Els documents on constin les actes o els contractes que originin la imposició que serà generalment una còpia simple (visada per notaria) de l'escriptura pública.

3.- Rebut de l'impost sobre béns immobles del darrer exercici o l'anterior, amb la finalitat de la correcta identificació de l'immoble transmès.

4- NIF o CIF, per a persones físiques de nacionalitat espanyola i entitats respectivament, i NIE per a persones de nacionalitat estrangera, tant del subjecte passiu, com del adquirient, en la seva condició de nou titular de l'impost sobre béns immobles.

5.- En cas de representació, una autorització que n'acrediti la condició.

Normativa aplicable:
- Ordenansa reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

- RDL 2/2004