Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud de certificat de pagament de l'impost sobre increment valor terrennys naturalesa urbana

Solˇlicitar un certificat que acrediti el compliment de l'obligació tributària, és a dir, que s'ha efectuat el pagament de l'impost.

Procediment:
S'inicia a petició del subjecte passiu o del seu representant, mitjançant la presentació de la instància en el Servei d'Atenció al Ciutadà.

Posteriorment, la Secció de Gestió tributària lliurarà el certificat firmat pel secretari amb el vistiplau del batle.

Cost del trāmit:
Vegeu l'Ordenansa Fiscal que regula les taxes per expedició de documents administratius.

Documents a presentar:
- Instància general degudament emplenada solˇlicitant el certificat de pagament de l'impost abonat amb anterioritat.

- En cas de representació, autorització que n'acrediti la condició.

Normativa aplicable:
Ordenansa reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

RDL 2/2004