Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Obligaciķ adquirients i donants comunicar realitzaciķ fet imposable impost increment valor terrenys

Els adquirents d'un immoble així com aquells al favor del qual es constitueixin drets reals de gaudi, a títol onerós, i els donants i els qui transmetin immobles o drets reals de gaudi a títol lucratiu, estan obligats a comunicar a l'ajuntament la realització del fet imposable. L'incompliment d'aquesta obligació pot ser constitutiu d'infracció tributària donant lloc a la imposició de les corresponents sancions.

Procediment:
Mitjançant la presentació d'una instància general en la qual es comuniqui la realització del fet imposable indicant els elements de la relació tributària imprescindibles per a la identificació de l'acte o negoci de què es tracti.

La comunicació haurà d'efectuar-se en els següents terminis:

-Actes inter-vius: trenta (30) dies hàbils.

-Actes per causa de mort: sis (6) mesos.

Documents a presentar:
Les comunicacions sobre la realització del fet imposable i documentació acompanyada ha de ser presentada a través del registre d'entrada, presencialment o per registre electrònic, i en cap cas per correu electrònic. No es rebran presencialment solˇlicituds de pròrroga d'aquells que vinguin obligats a relacionar-se per mitjans electrònics o els seus representants, ni es tindran per presentades, a l'efecte de complir amb l'obligació de comunicar la realització del fet imposable, les remeses per correu electrònic.

Normativa aplicable:
- Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (BOIB núm. 59 de 05/05/2022).

- Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.

- Llei 58/2003 de 13 de desembre, General Tributària.