Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Relaci de Bns i Drets

Les administracions públiques tenen la necessitat de disposar de béns, a fi de poder prestar els seus serveis al ciutadà. El conjunt de béns i drets que formen el patrimoni de l'Administració pública està subjecte a un règim jurídic especial, la regulació específica del qual es recull en:

L'article 3 de la Llei 33/2003 disposa que el patrimoni de les administracions públiques està constituït pel conjunt dels seus béns i drets, qualsevulla en sigui la naturalesa, i el títol de la seva adquisició o aquell en virtut del qual els hagin estat atribuïts.

Relació de béns propietat de l'Ajuntament de Calvià o sobre les quals ostenta qualque dret real:

  • Domini Públic Marítim Terrestre:      2019  2018  2017  2016  2015
  • Edificis:                                             2019  2018  2017  2016  2015
  • Finques Rústiques:                            2019  2018  2017  2016  2015
  • Patrimoni Municipal del Sòl:             2019 2018  2017  2016  2015
  • Xarxa Viària:                                     2019  2018  2017  2016  2015
  • Solars:                                               2019 2018  2017  2016  2015
  • Zones Verdes:                                   2019 2018  2017  2016  2015
  • Vehicles:                                            2019 2018

Pàgina actualitzada 2020-06-09