Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Volum Pressupostari dels Contractes

Els contractes que celebrin les Administracions Públiques s'adjudicaran conforme a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament, utilitzant el procediment obert o el procediment restringit. 

Dades estadístiques del percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats:

AJUNTAMENT DE CALVIÀ
- Dades any 2015:

 • Procediment obert: 2.732.122,79€ adjudicats
 • Procediment negociat:  759.412,80 € adjudicats
 • Compres centralitzades: 80.587,95 € adjudicats
 • Contractes menors: 813.806,79 € adjudicats
  • Total: 4.385.930,33 €

- Dades any 2016 (no disponible). 
- Dades any 2017 (no disponible). 
- Dades any 2018 (no disponible).

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES (IMEB)
- Dades any 2015:

 • Procediment obert: 529.666,31 € adjudicats
 • Procediment negociat: 318.190,00 € adjudicats
 • Contractes menors: 130.483,20 € adjudicats
  • Total: 978.339,51 € 

- Dades any 2016 (no disponible).
- Dades any 2017 (no disponible).
- Dades any 2018 (no disponible).

CALVIÀ 2000
- Dades any 2019 (de l'1 de gener al 31 de desembre de 2019)       .pdf  (gràfics)

OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS (OMT) 
- Dades any 2017 (no disponible). 
- Dades any 2018 (no disponible).

LLAR DE CALVIÀ, SA
- Dades any 2016 (no disponible). 
- Dades any 2017 (no disponible). 
- Dades any 2018 (no disponible).

Pàgina actualitzada 2020-03-31