Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Encomanes de Gesti

  • ENCOMANES DE GESTIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ  

La realització d'activitat de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic pot ser encomanada a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa o diferent Administració, sempre que entre les seves competències hi figuri l’activitat objecte de l’encomana, per raons d'eficàcia o quan no es disposi dels mitjans tècnics idonis per executar-la.

L'ENCOMANA DE GESTIÓ no suposa cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l'òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en els quals s'integri la concreta activitat material objecte de l'encomana.

La formalització de les encomanes de gestió s’ha d’ajustar a les condicions establertes en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Cada Administració pot regular els requisits necessaris per validar els acords, que inclouran, almenys, expressa menció de l'activitat o activitats a les quals afectin, el termini de vigència i la naturalesa i dimensió de la gestió encomanada.

Podeu consultar aquí les encomanes de gestió de l'Ajuntament de Calvià ha formalitzat amb:

Calvià 2000, SA:

Llar de Calvià, SA:

 Pàgina actualitzada 2017-06-27