Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Subvencions i Ajudes Pbliques

  • SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES CONCEDIDES, AMB INDICACIÓ DE L'IMPORT, OBJECTE (O FINALITAT) I BENEFICIARIS, DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ, IMEB, OMT, CALVIÀ 2000 I LLAR DE CALVIÀ

La normativa que regula la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Calvià, IMEB, Calvià 2000 i Llar de Calvià és la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règimen Jurídic del Sector Públic.

S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Llei, tota disposició dinerària realitzada per, entre d'altres, qualsevol de les entitats que integren l'Administració Local, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuat o per efectuar, o la concurrència d’una situació, i que el beneficiari compleixi les obligacions materials i formals que s’hagin establert.

c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tengui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una finalitat pública.

Podeu accedir aquí a la relació de subvencions concedides per:

Ajuntament de Calvià:

- 2015

- 2016

Relació d'associacions esportives subvencionades (2016)

  • Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB). Document en elaboració.
  • Calvià 2000, SA. No concedeix subvencions
  • Llar de Calvià, SA. No concedeix subvencions

Informació actualitzada el 2017-06-28