Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Organitzaci Policia de Calvi

UNITAT DE POLICIA COMUNITARIA 

DIVISIÓ DE RELACIONS AMB LA COMUNITAT (DRC)
Funcions:

 • Assessorament en matèria de seguretat ciutadana a entitats ciutadanes, associacions comercials i altres col·lectius.
 • Assistència en centres escolars dins el programa de "Policia Tutor", participant activament en les campanyes específiques que es desenvolupin.
 • Mediació en la resolució de conflictes privats quan siguin requerits.
 • Detecció d'anomalies a la via pública i comunicació als organismes competents.
 • Detecció de vehicles abandonats i tramitació dels expedients, fent-ne el seguiment. Donar informació en relació amb els tràmits de la gestió municipal.
 • Mantenir una relació constant i fluïda amb les entitats veïnals, associacions empresarials i comercials, centres culturals, de la tercera edat, etc., per canalitzar les seves demandes.
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

DIVISIÓ DE PROXIMITAT I RECOLÇAMENT (DPR)
Funcions:

 • Policia polivalent quant a les funcions legals atribuïdes per llei a la Policia Local, mitjançant patrulla accessible pels nuclis de població de Calvià (prioritàriament patrulla a peu i en scooter).
 • Suport a la DRC en temporada mitjana i baixa.
 • Resposta a les demandes ciutadanes que arribin.
 • Cobertura d'entrada i sortida d'alumnes a centres educatius.
 • Control sobre el respecte a les ordenances municipals, especialment en els aspectes relacionats amb la convivència. Vigilància de les normes de trànsit i seguretat viària.
  Campanyes de seguretat viària dins del seu marc territorial.
 • Control i vigilància de les zones costaneres, platges i primeres línies durant l'època estival.
 • Intervenció en els accidents lleus de trànsit i col·laboració amb la Unitat d'Atestats en la reconstrucció i investigació dels accidents.
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

DIVISIÓ D'ACTIVITATS (UMA)
Funcions: 

 • Col·laboració amb el Departament d'Activitats en el desenvolupament del Pla d'Inspecció d'Activitats.
  Donar suport tècnic com a unitat especialitzada a la resta d'unitats en les seves tasques de control del compliment de les ordenances municipals i de la resta de normativa municipal relacionada (protecció del medi ambient, mercats, tinença d'animals, neteja, etc.).
  Col·laborar amb els departaments municipals corresponents en la comprovació de les denúncies rebudes i assegurar el compliment de les mesures imposades als expedients administratius que es decretin.
 • Especialment, fer participar o col·laborar en les següents tasques: Control d'aforaments, Control contaminació acústica, Control condicions higienicosanitàries d'habitatges i locals, Control de la normativa d'animals de companyia, cans potencialment perillosos, etc., Control de l'Ordenança Municipal de foment de la convivència, Control d'activitats de venda, manipulació o distribució d'aliments, Control de mercats fixos i temporals, Venda ambulant, Control, supervisió i suspensió d'obres il·legals, Pràctica de notificacions urgents o especials a Activitats, Col·laboració amb les inspeccions dels tècnics municipals o d'altres administracions, Control residus sòlids urbans i industrials (abocadors il·legals), Col·laboració i materialització d'execucions subsidiàries, Control mesures de seguretat, Control consum i venda d'alcohol i/o substàncies prohibides a menors, Actuació en primera instància davant delictes ecològics i urbanístics, Control ocupació via pública.
 • Qualsevol altra funció relacionada que els sigui encomanada per la Prefectura.
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

UNITAT POLIVALENT

DIVISIÓ POLIVALENT (PLV)
Funcions:

 • Policia polivalent quant a les funcions legals atribuïdes per llei a la Policia Local, des d'una perspectiva integral de proximitat.
 • Atendre als requeriments dels ciutadans mitjançant el 092 o el 112.
 • Patrulla preventiva per tot el terme municipal amb especial atenció als punts més conflictius.
 • Especialment en temporada baixa i mitjana, patrulla accessible pels nuclis de població de Calvià (prioritàriament patrulla a peu i també en scooter).
 • Controls preventius i actuacions en matèria de seguretat ciutadana.
 • Controls preventius i actuacions en matèria d'ordenances municipals.
 • Vigilància de les normes de trànsit i seguretat vial.
 • Suport a la resta d'unitats de la Policia Local en actuacions específiques, campanyes i controls programats.
 • Trasllat dels detinguts d'altres unitats.
 • Participació en el protocol de violència de gènere en les actuacions que els siguin requerides.
 • Cobertura d'entrada i sortida d'alumnes a centres educatius.
 • Intervenció en els accidents lleus de trànsit i col·laboració amb la Unitat d'Atestats en la reconstrucció i investigació dels accidents.
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

 DIVISIÓ NOCTURNA (NOC)
Funcions:

 • Atendre als requeriments dels ciutadans mitjançant el 092 o el 112.
 • Patrulla preventiva per tot el terme municipal amb especial atenció als punts més conflictius.
 • Especialment en temporada baixa i mitjana, patrulla accessible pels nuclis de població de Calvià, incloent-hi el patrullatge a peu.
 • Controls preventius i actuacions en matèria de seguretat ciutadana.
 • Controls preventius i actuacions en matèria d'ordenances municipals.
 • Vigilància de les normes de trànsit i seguretat viària.
 • Participar conjuntament amb la resta d'unitats de la Policia Local en actuacions especifiques, campanyes i controls programats.
 • Trasllat, custòdia i presentació dels detinguts.
 • Participació en el protocol de violència de gènere en les actuacions que els siguin requerides.
 • Intervenció en els accidents de trànsit i col·laboració amb la Unitat d'Atestats en la reconstrucció i investigació dels accidents.
 • Vigilar el compliment de la normativa de transport (escolar, col·lectiu, mercaderies perilloses, taxis, etc.).
 • Controls d'alcoholimetria i drogues.
 • Controls de velocitat (radar).
 • Controls de documentació.
 • Protegir i auxiliar als usuaris de les vies.
 • L'atenció i custòdia dels detinguts que es trobin ingressats a la zona de seguretat.
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

UNITAT DE SUPORT

DIVISIÓ D'ATESTATS DIA (ATEdia) 
Funcions:

 • Instrucció de diligències judicials motivades per accidents de trànsit i per delictes contra la seguretat viària, competència de la Policia Local.
 • Instrucció de diligencies judicials motivades per delictes la competència dels quals estigui acordada amb les Forces de Seguretat de l'Estat.
 • Instrucció de les primeres diligències en la resta de delictes i faltes.
 • La confecció i remissió d'informes sol·licitats pels jutjats i tribunals, advocats, procuradors, companyies asseguradores i altres organismes públics, liquidant les taxes fiscals que siguin procedents.
 • Registre i arxiu de tots els informes i diligències fets, encara que no s'hagin tramès a altres institucions públiques o privades.
 • Recepció i tramitació de les denúncies penals que es determinin.
 • La gestió i manteniment dels arxius de tota la documentació gestionada per la unitat.
 • Totes les funcions que li siguin encomanades d'acord amb la planificació i directrius establertes.
 • Intervenció en els accidents greus de trànsit.
 • L'atenció i custòdia dels detinguts que es trobin ingressats a la zona de seguretat.
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

DIVISIÓ D'ATESTATS NIT (ATEnit)
Funcions:

 • Instrucció de diligències judicials motivades per accidents de trànsit i per delictes contra la seguretat viària, competència de la Policia Local.
 • Instrucció de diligències judicials motivades per delictes la competència dels quals estigui acordada amb les Forces de Seguretat de l'Estat.
 • Instrucció de les primeres diligències en la resta de delictes i faltes.
 • La confecció i remissió d'informes sol·licitats pels jutjats i tribunals, advocats, procuradors, companyies asseguradores i altres organismes públics, i liquidar les taxes fiscals que siguin procedents.
 • Registre i arxiu de tots els informes i diligències fetes, encara que no s'hagin tramès a altres institucions públiques o privades.
 • Recepció i tramitació de les denúncies penals que es determinin.
 • La gestió i manteniment dels arxius de tota la documentació gestionada per la unitat.
 • Totes aquelles que els siguin encomanades d'acord amb la planificació i directrius establertes.
 • Participació en els controls d'etilometries i drogues.
 • Intervenció en els accidents greus de trànsit.
 • L'atenció i custòdia dels detinguts que es trobin ingressats a la zona de seguretat, en col·laboració amb la Divisió Nocturna.
 • L'atenció al públic i custòdia de les instal·lacions policials, especialment en cas de absència dels membres d'INS nit.
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

DIVISIÓ DE VIOGEN (VGN)
Funcions:

 • Gestió de l'aplicatiu Viogen (manteniment dels expedients, enregistrament de les actuacions policials, incidències crítiques”, evolució del risc inicial, etc.).
 • Tutorització de les víctimes en els casos assignats i gestió de les mesures de protecció establertes (expedients de risc no apreciat o baix).
 • Prevenció i seguiment del nivell de risc de les víctimes assignades.
 • Canalitzar la informació de les víctimes, els agressors i les mesures de seguretat a la Unitat de Policia Comunitària i a la Unitat Polivalent. 
 • Actuacions en coordinació amb la Guàrdia Civil dins el marc del "Protocol de Col·laboració”. 
 • Representar a la Policia Local de Calvià a la "Mesa Tècnica Municipal de Violència de Gènere”. 
 • Realitzar accions de formació i conscienciació per a la resta de la plantilla. 
 • Promoure i organitzar accions formatives d'autoprotecció per les víctimes. 
 • Promoure i organitzar accions formatives i de conscienciació als col·lectius de joves del municipi, amb la finalitat d'afavorir la cultura de respecte al gènere. 
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

DIVISIÓ DE TRÀNSIT (TRF)
Funcions:

 • Vigilar i fer complir la normativa de trànsit i seguretat vial. 
 • Vigilar el compliment de la normativa de transport (escolar, col·lectiu, mercaderies perilloses, taxis, etc.). 
 • Controls d'alcoholimetria i drogues. 
 • Controls de velocitat (radar). 
 • Controls de documentació. 
 • Protegir i auxiliar als usuaris de les vies. 
 • Cobertura d'entrada i sortida d'alumnes a centres educatius. 
 • Elaboració del Pla de Seguretat Vial de l'Ajuntament de Calvià. 
 • Participació en les campanyes de la DGT.
 • Planificació i participació activa en els operatius de trànsit amb motiu d'esdeveniments esportius, lúdics o culturals. 
 • Regulació del trànsit als punts conflictius quan sigui necessari. 
 • Intervenció en els accidents greus i lleus de trànsit i col·laboració amb la Unitat d'Atestats en la reconstrucció i investigació dels accidents.
 • Coordinació de tots els esdeveniments que afectin a la mobilitat del municipi, en col·laboració amb altres departaments municipals. 
 • Participació en campanyes de formació i prevenció d'accidents de trànsit i bones pràctiques en la conducció dirigides als col·lectius més febles (tercera edat, joves, etc.).
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

UNITAT DE SUPORT LOGÍSTIC

DIVISIÓ D'ATENCIÓ AL CIUTADA DIA (INSd)
Funcions:

 • Vigilància i control dels accessos al Quarter de Policia de l'Edifici Municipal de Son Bugadelles. 
 • Vigilància dels edificis municipals i zones públiques municipals que se li encomanin.
 • Atenció i informació als ciutadans que es personin a les dependències policials i atenció telefònica de les trucades no urgents.
 • Atenció i custòdia dels detinguts que es trobin ingressats a la zona de seguretat.
 • Recepció d'objectes trobats i decomisos policials. Classificació i trasllat al departament corresponent.
 • Cobrament de denúncies i taxes municipals.
 • Conservar , si n'és el cas, informar de les anomalies que es produeixin a les zones comunes del edifici del quarter. 
 • El control i custòdia, així com el registre d'utilització, de les claus d'accés interior i exterior de les dependències o edificis sota la seva responsabilitat.
 • El control d'accés de vehicles a l'interior de les instal·lacions tant oficials com particulars.
 • Suport als operadors de ràdio, podent arribar a realitzar la seva tasca si fos necessari.
 • Vigilància del terme municipal mitjançant l'ús s de videovigilància.
 • Totes les funcions que els siguin encomanades d'acord amb la planificació i directrius establertes. 
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

DIVISIÓ D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ NIT (INSn)
Funcions:

 • Vigilància i control dels accessos al Quarter de Policia de l'Edifici Municipal de Son Bugadelles. 
 • Atenció i informació als ciutadans que es personin a les dependències policials i atenció telefònica de les trucades no urgents.
 • Recepció d'objectes trobats i decomisos policials. Classificació i trasllat dels mateixos al departament corresponent.
 • Cobrament de denúncies i taxes municipals.
 • Conservar i, si n'és el cas, informar de les anomalies que es produeixin a les zones comunes del edifici del quarter. 
 • El control i custòdia, així com el registre d'utilització, de les claus d'accés interior i exterior de les dependències o edificis sota la seva responsabilitat.
 • El control d'accés de vehicles a l'interior de les instal·lacions tant oficials com particulars.
 • Suport als operadors de ràdio, podent arribar a realitzar la seva tasca si fos necessari.
 • Vigilància del terme municipal mitjançant l'ús de videovigilància.
 • Totes aquelles que els siguin encomanades d'acord amb la planificació i directrius establertes. 
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

DIVISIÓ DE SUPORT (DRe) 
Funcions:

 • Suport als responsables de les distintes unitats en la relació i coordinació amb altres departaments de l'Ajuntament. 
 • La gestió i control de les peces de d'uniformitat, així com del material de dotació complementari.
 • La realització de tasques administratives com citacions, seguiments, viabilitats, notificacions, etc.
 • Responsable d'armament i tir.
 • Qualsevol altra funció que li sigui assignada per la Prefectura de la Policia Local.

GABINET TÈCNIC (Gab)
Funcions:

 • Suport tècnic i assessorament als responsables de la Policia Local en la presa de decisions. 
 • Detecció i anàlisi d'àrees de millora. 
 • Suport per a la planificació i implementació de propostes de millora. 
 • Gestió d'un sistema de documentació normalitzat i estandarditzat de procediments i documentació (disseny, registre, publicació, revisió, etc.). 
 • Suport als responsables de les distintes unitats en la relació i coordinació amb altres departaments de l'Ajuntament. 
 • Proposta, organització i gestió d'activitats formatives i ensinistrament, en coordinació amb el Departament de Formació de l'Ajuntament. 
 • Disseny, implementació i manteniment d'indicadors de gestió i quadres de comandament per tal de facilitar a la Prefectura el coneixement i el seguiment del nivell d'assoliment dels objectius i l'activitat de la Policia Local. 
 • Realització d'informes de gestió periòdics, sobre la base dels objectius i indicadors que s'estableixin.
 • Confecció de les memòries anuals de la Policia Local. 
 • La gestió del pressupost de l'Àrea de Seguretat Ciutadana, l'elaboració dels plecs de prescripcions tècniques i administratives de les propostes dels pressuposts i les memòries econòmiques de l'àrea segons les directrius rebudes. 
 • El control de les variables de personal i l'elaboració dels informes mensuals per al seu abonament. 
 • La compra de les peces de d'uniformitat, així com del material de dotació complementari.
 • La gestió de les aplicacions i sistemes informàtics propis de la Policia, en coordinació amb el Departament d'Informàtica de l'Ajuntament, i en especial, la implementació de l'aplicació Vinfopol I+D+i (Investigació+Desenvolupament+innovació). 
 • Qualsevol altra funció que li sigui assignada per la Prefectura de la Policia Local

Més informació: Decret organitzatiu de la Policia Local de Calvià.

Informació actualitzada 2021-01-18