Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Calendari de Recaptaci de Tributs 2021

Pagament d'impostos 2021:
En pròximes dates es publicarà el calendari fiscal per al present exercici 2021

  1. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  2. Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
  3. Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
  4. Impost sobre béns immobles de característiques especials
  5. Impost sobre activitats econòmiques
  6. Taxa per recollida d'escombraries (immobles i comerços) (Calvià 2000 SA)
  7. Taxa per eliminació d'escombraries (immobles i comerços) (Calvià 2000 SA)
  8. Taxa per entrada de vehicles i reserva de via pública (immobles i comerços)
  9. Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça).

Per a més informació
Oficina Municipal de Tributs de Calvià.
Telèfons: 971 69 99 05 i 971 69 99 06.
correus electrònics: gestiotribut@calvia.com i recaudacion@calvia.com