Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Registre

INFORMACIÓ MUNICIPAL COVID-19. 
Queda interromput el servei d'atenció al públic a aquestes dependències municipals

S'atendran les coses més urgents a través del telèfon: 971 139 100 , i els dubtes a través dels seguüents correus electrònics:  calvia@calvia.com  comunicaciocalvia@calvia.com

Segons allò que disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'informa a la ciutadania que se suspenen i s'interrompen els terminis per a la tramitació de tots els procediments administratius.
El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l'esmentat Reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

Mesures aprovades pel Decret de batlia d'habilitació, extraordinària i temporal, de sistemes d'acreditació d'identitat en la realització de tràmits administratius amb l'Ajuntament de Calvià, amb motiu de l'aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

La presentació de sol·licituds o documents a l'Ajuntament de Calvià es pot fer de diferents maneres, mentre es mantingui l'Estat d'Alarma declarat per Reial Decret i la resta de normes que s'han dictat, o que es puguin dictar, i mentre segueixin en vigor les mesures de seguretat i de distanciament social:

1.- Si ja té certificat electrònic o DNIe,pot enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià per mitjà de Registre Electrònic General de l'AGE.
2.- Si vol o necessita obtenir un certificat electrònic, durant l'estat d'alarma, per enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià, contacti amb el 971 13 91 03 o enviï un correu a poblacio@calvia.com
3.- Si necessita presentar sol·licituds o documents a l'Ajuntament, de manera urgent, i no té certificat electrònic o DNIe, davant el tancament de l'atenció presencial de les oficines de l'Ajuntament de Calvià, com a mesura de contenció del COVID19, i per donar resposta a la necessitat de presentació urgent d'escrits, comunicacions o sol·licituds, s'ha habilitat un tràmit extraordinari i temporal que no requereix un mitjà electrònic d'autenticació.

Aquest accés té caràcter provisional, es mantindrà mentre romangui la situació ocasionada pel COVID19, i s'ha d'utilitzar de manera excepcional, únicament per a realitzar presentacions urgents, que no poden ser ajornades, i que no puguin ser realitzades de manera presencial. Tràmit d'exclusiu ús per persones físiques, no obligades a tramitar electrònicament d'acord amb el que disposa l'article 14.2 Llei 39/15.

Forma de presentació: En línia a la web de l'Ajuntament, a través d'un formulari: AQUÍ Quan es rebi la seva sol·licitud, l'Ajuntament contactarà amb vostè per acreditar, mitjançant diferents sistemes, la seva identitat. Contacti amb l'Ajuntament de Calvià si té qualsevol dubte al respecte:

Telèfon: 971.139.100
Correu electrònic: calvia@calvia.com
Més informació

 TRÀMITS ELECTRÒNICS PER A EMPRESES I PROFESSIONALS COL·LEGIATS 
Les empreses i els professionals col·legiats hauran de realitzar els tràmits amb l'Ajuntament de Calvià per mitjans electrònics a partir de l'1 de setembre A partir del dia 1 de setembre de 2018, tal com s'estableix en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú, els subjectes que s'indiquen a continuació estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb aquest Ajuntament per a la realització de qualsevol tràmit municipal: a) Les persones jurídiques. b) Les entitats sense personalitat jurídica. c) Els qui exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. Sempre que els mitjans electrònics de l'Administració General de l'Estat ho permetin. Més informació: poblacio@calvia.com

En el registre general i registres auxiliars, l'Ajuntament anota tot escrit o comunicació que li sigui presentat, o que rebi, així com la sortida dels escrits i comunicacions oficials. Els seients s'anotaran respectant l'ordre temporal de recepció o sortida dels escrits i comunicacions. Conclòs el tràmit de registre, els escrits i comunicacions seran cursats als seus destinataris. 

Ajuntament de Calvià
C/ Julià Bujosa Sans, batle. núm. 1. 07184 Calvià Vila
calvia@calvia.com
Centraleta: 971 13 91 00

Centre Municipal de Serveis
Antiga estació intermodal de autobuces de Palmanova a la ctra. Calvià-Palmanova, núm. 40 (07181), de Palmanova (Calvià, Mallorca)
calvia@calvia.com
Centraleta: 971 13 91 00

Registre de documentació d'entrada. Policia Local.
C. Alacant, 36  07180,  polígon Són Bugadelles, Santa Ponça-Calvià
policiacalvia@calvia.com

Model instància general