Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Registre

En el registre general i als registres auxiliars, l'Ajuntament anota tot escrit o comunicació que li sigui presentat o que rebi, així com, la sortida dels escrits i comunicacions oficials. Els seients s'anotaran respectant l'ordre temporal de recepció o sortida dels escrits i comunicacions. Conclòs el tràmit de registre, els escrits i comunicacions seran cursats als seus destinataris. 

La presentació de sol·licituds o documents a l'Ajuntament de Calvià es pot fer de diferents maneres:

1.- Si ja té certificat electrònic o DNIe pot enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià per mitjà del Registre Electrònic General de l'AGE. Instruccions aquí.
2.- Si vol o necessita obtenir un certificat electrònic per enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià o a qualsevol administració pública, podem informar-li de com ho pot realitzar el tràmit , telefonant al  971 13 91 00 o enviant un correu a registregeneral@calvia.com.
3.- Si necessita presentar sol·licituds o documents a l'Ajuntament de manera urgent i no té certificat electrònic o DNIe  i per donar resposta a la necessitat de presentació urgent d'escrits, comunicacions o sol·licituds, s'ha habilitat un tràmit extraordinari i temporal que no requereix un mitjà electrònic d'autenticació. Aquest accés té caràcter provisional  i s'ha d'utilitzar de manera excepcional, únicament per realitzar presentacions urgents, que no poden ser ajornades i que no puguin ser realitzades de manera presencial. Aquest accés és un tràmit d'exclusiu ús per persones físiques, no obligades a tramitar electrònicament, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 Llei 39/15, d'1 d'octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Pot presentar mitjançant el següent FORMULARISi necessita contactar amb l'Ajuntament de Calvià pot fer-ho mitjançant el següent contacte:

Telèfon: 971 13 91 00
Correu electrònic:  registregeneral@calvia.com, calvia@calvia.com
Més informació

TRÀMITS ELECTRÒNICS PER A EMPRESES I PROFESSIONALS COL·LEGIATS 
Les empreses i els professionals col·legiats hauran de realitzar els tràmits amb l'Ajuntament de Calvià per mitjans electrònics a partir de l'1 de setembre A partir del dia 1 de setembre de 2018, tal com s'estableix en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els subjectes que s'indiquen a continuació estaran obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb aquest Ajuntament per a la realització de qualsevol tràmit municipal:

a) Les persones jurídiques

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. Sempre que els mitjans electrònics de l'Administració General de l'Estat ho permetin.

Més informació: poblacio@calvia.com

Oficines de registre de l'Ajuntament:

 • Ajuntament de Calvià
  C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1 (07184 Calvià Vila)
  calvia@calvia.com
  Centraleta: 971 13 91 00
 • Centre Municipal de Serveis (Antiga estació intermodal d'autobusos de Palmanova)
  Ctra. Calvià-Palmanova, 40 (07181, Palmanova)
  registrageneral@calvia.com
  Centraleta: 971 13 91 00
 • Registre de la Policia Local (Tancada temporalment)
  C. Alacant, 36  (07180, Polígon de Son Bugadelles, Santa Ponça)
  policiacalvia@calvia.com

Model instància general