Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Famílies nombroses

PROGRAMA MUNICIPAL DE SUPORT A LES FAMÍLIES NOMBROSES

BONIFICACIONS 2021

Segons la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, dins les diverses realitats familiars, les anomenades famílies nombroses presenten una problemàtica particular pel cost que representa per a elles la cura i educació dels seus fills i filles.

Aquestes circumstàncies poden implicar una diferència substancial amb el nivell de vida d'altres famílies menys nombroses.

En aquest sentit, és important recordar que l'article 9.2 de la nostra Constitució estableix el principi d'igualtat material, que ha de portar el legislador a introduir les mesures correctores necessàries perquè els membres de les famílies nombroses no quedin en situació de desavantatge en allò que es refereix a l'accés als béns econòmics, culturals i socials.

Es consideren famílies nombroses les establertes en l'article 2 de la Llei 40/2003. Per al reconeixement i manteniment de la condició de família nombrosa han de complir les condicions establertes en l'article 3 de l'esmenada llei, queclassifica les famílies nombroses en dues categories: especial o general. La categoria dependrà del nombre i situació legal de les persones progenitores o tutores i del nombre i situació dels fills i filles.

1.-NORMATIVA

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència

Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses

Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses

Llei 08/2018 de 31 de juliol, de suport a les famílies

Decret 28/2020, de 21 de setembre, dels principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa

Recull enllaç a normativa:

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8470-consolidado.pdf

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-674-consolidado.pdf

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21052-consolidado.pdf

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/164/1068004

2.- DOCUMENTACIÓ I PUBLICACIÓ D'INTERÉS (de la Seu electrònica de l'Imas)

Requisits per tramitar el títol de família nombrosa (s'adjunta document Annex 1).

Tipologies de famílies nombroses (s'adjunta document Annex 2).

Beneficis de les famílies nombroses (s'adjunta document Annex 3).

Preguntes freqüents (s'adjunta document Annex 4).

https://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/llei_82018_de_31_de_juliol_de_suport_a_les_families/

3.- TRAMITACIÓ I RENOVACIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE FAMÍLIA NOMBROSA

IMAS (Institut Mallorquí d'Afers Socials). Servei d'Atenció a la Ciutadania

Dades de contacte de les oficines de l'IMAS:

Gerència, atenció al ciutadà i coordinació de centres comarcals:

C/ General Riera n.67. 07010 Palma

Telèfon de la central de l'IMAS: 971 763 325, extensió 1107

L'horari d'atenció al públic és dimarts i divendres de 8 a 14 h; dilluns, dimecres i dijous de 8 a 17 hores. Només s'atén amb cita prèvia. Podeu sol·licitar cita prèvia a l'enllaç següent: https://www.imasmallorca.net/citafront, al telèfon 971 763 325 i a l'adreça electrònica atenciociutadana@imas.conselldemallorca.net.

Centre comarcal d'Inca

C/ del General Luque 223. 07300. Inca.

Telèfon: 971 880 216.

L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 h. Nómes s'atén amb cita prèvia. Podeu sol·licitar cita prèvia a l'enllaç següent; https://www.imasmallorca.net/citafront, al telèfon 971 880 216 i a l'adreça electrònica: sassinca@imas.conselldemallorca.net

Centre comarcal de Manacor

C/ del Bonjesús, n.2. 07500. Manacor.

Telèfon: 871 986 142

L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 h. Només s'atén amb cita prèvia. Podeu sol·licitar cita prèvia a l'enllaç següent: https://www.imasmallorca.net/citafront, al telèfon 871 986 142 i a l'adreça electrònica: sassmanacor@imas.conselldemallorca.net

Direcció electrònica: atenciociutadana@imas.conselldemallorca.net

En els nostres registres municipals:

L'horari de registre general de l'Ajuntament de Calvià és de 9 a 14 h. No es podrà atendre cap registre sense cita prèvia. Per demanar cita prèvia es pot fer a través del següent enllaç: http://www.calvia.com/responsive/general.plt?KPAGINA=2998&KIDIOMA=2&KNODE=1

Adreçes dels registres municipals:

Ajuntament de Calvià:

C/ Julià Bujosa Sans, batle. núm. 1. 07184 Calvià Vila

calvia@calvia.com

Centraleta: 971 13 91 00

Centre Municipal de Serveis:

Antiga estació intermodal d'autobusos de Palmanova a la ctra. Calvia-Palmanova, núm. 40 (07282), de Palmanova (Calvià, Mallorca)

calvia@calvia.com

Centraleta: 971 13 91 00

4.- TELÈFONS DE CONTACTE DELS SERVEIS MUNICIPALS QUE ATORGUEN LES BONIFICACIONS:

IMEB (Institut Municipal d'Educació i Biblioteques): 971 139 100, ext. 9139

Secció de Gestió tributària: 971 699 905

Servei de Cultura: 971 139 100, ext 9208

Servei de Juventut: 971 683 000

ICE (Institut Calvianer d'Esports): 971 670 310

Calvià 2000: 971 699 200

Servei d'intervenció Social i Gent Gran (coordinació programa): 971 139 173.

5.- BONIFICACIONS ANY 2021

5.1.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA . IBI (IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES).

Les famílies nombroses tenen dret, amb sol·licitud prèvia feta en termini (del 2 de gener al 31 de desembre de l'any anterior), a les següents bonificacions

 1. Bonificació del 90 % de la quota de l'IBI si el seu valor cadastral al 2020 no supera els 152.754 €.

 2. Bonificació del 25 % de la quota de l'IBI si el valor cadastral al 2020 no es troba entre els 152.755 i els 214.000 €.

Requisits:

La propietat de l'immoble ha de figurar a nom del titular o titulars de la família nombrosa.

L'immoble ha de constituir l'habitatge familiar (tots els membres de la unitat familiar han d'estar empadronats en aquest habitatge). Si es compleixen els requisits, és molt important que tenguin en compte el termini fixat per fer la sol·licitud, ja que, amb la darrera modificació de l'ordenança fiscal de l'IBI, s'ha de sol·licitar l'any anterior.

En el web municipal www.calvia.com es pot obtenir i emplenar el model d'instància habilitat a aquest efecte per a les persones que hi estiguin interessades. En l'imprès de sol·licitud s'ha d'identificar el bé immoble mitjançant la referència cadastral.

5.2.- INSTITUT CALVIANER D'ESPORTS (ICE)

L'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals contempla bonificacions en dos conceptes:

 • Carnet d'abonament: 60,72 % de descompte. Preu abonament família nombrosa: 38,46 €.

 • Serveis esportius: tindran un 15 % de descompte i el 25 % a partir del tercer fill o filla en els preus aprovats en l'Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals. Només serveis esportius: No inclou el lloguer d'instal·lacions esportives. Els clubs esportius que tenguin quotes per serveis esportius no regularitzades en l'Ordenança no estaran obligats a aplicar aquests descomptes.

5.3.- SERVEI DE CLAVEGUERAMS

En el cas de disposar de comptadors individuals, la quantia de la taxa es reduirà en la següent forma:

 • Famílies nombroses generals: 10 % de descompte sobre la quota de consum.

 • Famílies nombroses especials: 15 % de descompte sobre la quota de consum.

Les famílies abonades que compleixin els requisits corresponents podran sol·licitar l'aplicació de les citades reduccions mitjançant un escrit dirigit a l'entitat subministradora, acreditant que la persona abonada és titular de família nombrosa i adjuntant la següent documentació:

 • Fotocòpia del títol corresponent, amb vigència en l'exercici de la sol·licitud.

 • Còpia del darrer rebut liquidat.

 • Certificació expedida per l'Ajuntament que acrediti que tots els membres de la unitat familiar resideixen en l'habitatge objecte de la sol·licitud de benefici fiscal.

La reducció serà l'aplicació en el període de liquidació bimestral següent a la data de sol·licitud. L'aplicació de les citades reduccions tindrà efecte durant totes les facturacions de l'any en què se sol·licita. Per poder continuar amb l'aplicació de les reduccions en el següent any, haurà de ser formulada, anualment, nova sol·licitud, des del dia 2 fins al 31 de gener de cada any, aportant la documentació requerida, sempre que subsisteixin els requisits exigits. En cas de no formular-se sol·licitud o de fer-ho fora de termini, deixarà d'aplicar-se la reducció.

L'imprès de sol·licitud (taxes de servei d'aigua i clavegueram, sol·licitud de tarifes reduïdes) es podrà obtenir en cada concessionari, en el registre de l'Ajuntament i en el web municipal www.calvia.com

5.4.- IMEB (INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES)

Servei d'Aules d'Estiu

Les famílies nombroses que participen en el servei d'Aules d'Estiu que tenen lloc en els centres educatius públics durant els mesos de juliol i agost tindran accés preferent. Si es tracta de famílies nombroses residents en el municipi de Calvià, que aportin el Llibre de Família Nombrosa, obtindran una aportació addicional de 10 € per mes o 15 € per quinzena per cada fill o filla matriculat o matriculada.

Centres de Reforç Educatiu de Calvià (CREC)

Els fills i filles de les famílies nombroses que necessitin acudir als centres de reforç educatiu tindran accés preferent en el servei d'estiu.

5.5.- PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL D'QUIPAMENT JUVENIL ES GENERADOR.

Les tarifes relatives als cursos i tallers juvenils es reduiran en un 50 % per a les persones residents de Calvià quan la persona obligada al pagament sigui membre de família nombrosa.

5.6- CULTURA

Escola de dansa i interpretació:

Les famílies nombroses podran obtenir un descompte del 50% en les activitats de l'Escola de Dansa i interpretació.

Escola de Música:

Qualsevol membre de la família nombrosa que es matriculi en activitats musicals municipals no reglades podrà optar a les següents bonificacions:

 1. Bonificació del 10% per a famílies nombroses generals.

 2. Bonificació del 25% per a famílies nombroses especials.

Activitats a centres Escènics:

Les famílies nombroses podran obtenir el descompte del 25% en totes aquelles activitats culturals organitzades directament pels Serveis de Cultura de l'Ajuntament de Calvià a la Sala Palmanova, Casal de Peguera i Sa Societat.