Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Activitats permanents

Les activitats permanents són aquelles que es duen a terme amb una durada indeterminada i que disposen d'una infraestructura i un emplaçament estables.

Es distingueixen en:

  1. Activitats permanents majors: són les incloses en el Títol I de l'Annex I de la Llei 7/2013, de 26 de novembre. S'inclouen les instal·lacions d'infraestructures comunes (instal·lacions tècniques i les zones d'un edifici o d'un conjunt d'edificis que donen servei a establiments físics susceptibles d'activitats per determinar o a activitats concretes), així com les activitats en espacis compartits (activitats permanents diferents i independents que es realitzen de manera simultània o no en un mateix espaci físic i que tenen titulars diferents)
  2. Activitats permanents menors: són les incloses en el Títol II de l'Annex I de la Llei 7/2013, de 26 de novembre.
  3. Activitats permanents innòcues: són les incloses en el Títol III de l'Annex I de la Llei 7/2013, de 26 de novembre.

  Les activitats majors, menors o innòcues poden ser: 

  1. Simples: Una única activitat permanent en una infraestructura i emplaçament estable.
  2. Multidisciplinaris: Dos o més activitats permanents que es realitzen de manera simultània o no en un mateix espaci físic i que tenen el mateix titular.

  1.-  Activitats permanents (AP). Formularis:           

             A.- Expedients iniciats a partir del 20/10/2020 (Llei 2/2020, de 15 d'octubre):

                   -Models modificats el 5/3/2021. S'han de presentar a partir d'aquesta data-

                   Art. 42 L7/2013: Declaració responsable d'inici i exercici d'una activitat permanent innòcua (ver. 3.3)
                   Art. 43.1 L7/2013: Declaració responsable d'inici i exercici d'una activitat permanent major o menor, després de realitzar instal·lacions (i obres) (ver. 1.6)
                   Art. 43.2 L7/2013: Declaració responsable d'inici i exercici d'una activitat permanent major o menor, sense executar instal·lacions (ver. 1.6)
                   Art. 44 L7/2013: Declaració responsable de modificació d'una activitat permanent existent (ver. 1.7)
                   Fitxa resum (ver. 1.4)

                  Certificat tècnic competent (ver. 1.6)

                   Per al cas d'activitats temporals amb desmunatge de les instal·lacions. Art. 43.3 L7/2013: Declaració responsable prèvia a la reobertura (ver. 1.4)

             B.- Expedients iniciats des del 15/05/2020 fins al 20/10/2020 (Decret llei 8/2020, de 13 de maig):        

                   Art. 42 L7/2013: Declaració responsable d'inici i exercici d'una activitat permanent innòcua (ver. 3.2)
                   Art. 43.1 L7/2013: Declaració responsable d'inici i exercici d'una activitat permanent major o menor, després de realitzar instal·lacions (i obres) (ver. 1.5)
                   Art. 43.2 L7/2013: Declaració responsable d'inici i exercici d'una activitat permanent major o menor, sense executar instal·lacions (ver. 1.5)
                   Art. 44 L7/2013: Declaració responsable de modificació d'una activitat permanent existent (ver. 1.6)
                   Certificat tècnic competent (ver. 1.5)

             C.- Expedients iniciats des del 16/04/2019 fins al 15/05/2020 (Llei 6/2019, de 8 de febrer):

                   Model 02: Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent innòcua
                   Model 03: Declaració responsable d'inici i exercici d'activitad permanent d'aparcament en edifici residencial
                   Model 06: Certificat tècnic director
                   Model 07: Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent menor que no requereix permís d' instal.lació (i obra)
                   Model 09: Declaració responsable activitat major amb obra menor o sense obra
                   Model 10: Comunicació prèvia d'instal·lació (i obra) d'activitat permanent
                   Model 11: Declaració responsable activitat permanent amb obra major

                   Obertura del període d'informació pública dels expedients d'activitat i si escau obres, que segons la Llei 7/2013 han de sotmetre's a informació pública. 

  2.- Transmissió i canvi de titularitat (CT). Baixa (BA). Formularis:
         Model 41: Comunicació de transmissió i canvi de titular (art. 12.2 Llei 7/2013) Ver. 2.0
         Model 42: Declaració responsable de transmissió i canvi de titular (art. 12.3 Llei 7/2013) Ver. 2.0
         Model 43: Comunicació de baixa de l'exercici d'una activitat permanent Ver. 1.3
         Model 44: Comunicació de baixa de la instal·lació d'una activitat permanent Ver. 1.3

  3.- Limitadors enregistradors sonomètrics (LM i SP). Formularis:

   El 9/1/2021 (BOIB núm. 4) es va publicar la modificació de l'Ordenança reguladora de protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions. Sobre la base del art. 45 modificat, s'adjunten els models que han de presentar-se a l'Ajuntament quan hi hagi necessitat d'instal·lar un equip limitador enregistrador sonomètric:        

         Després d' instal·lació de l'equip limitador enregistrador sonomètric o substitució/modificació de qualsevol element del sistema:
              Model 51: Declaració responsable d'instal·lació del sistema de limitació enregistrador sonomètric Ver. 1.1
              Model 53: Certificat del sistema de limitació (art. 45.4 O. M.)        

         Anualment, abans de l'1 de gener o abans de l'inici de la activitat de temporada, i sense substituir/modificar cap element del sistema:
              Model 52: Declaració responsable anual del sistema limitador enregistrador sonomètric Ver. 1.1
              Model 54: Certificat de l'ajust del equip limitador de so (art. 45.5 O. M.)

         Models conforme l'Ordenança reguladora de protecció del medi ambient vigent amb anterioritat a la modificació publicada en el BOIB núm. 4 de 9/1/2021:
              Model 53: Certificat del sistema de limitació (art. 45.4 O. M.)             
              Annex 5.1: Declaración responsable de compliment de les obligacions establertes en l'article 45.5 de la O. M.