Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

ESPAIS NATURALS

FLORA I FAUNA

En el municipi de Calvià hi ha una gran diversitat d'espècies tant autòctones com alóctonas. Aquesta gran riquesa es deu a les característiques geogràfiques i geològiques del mitjà. L'altitud va des dels 1026 m del Puig de Galatzó, passant per valls fins a arribar a la costa, a nivell del mar. A la zona de muntanya podem trobar endemismes com el coixinet de monja (Astragalus balearicus) i farigola blanca (Teucrium balearicum), plantes rupícoles com Brassica balearica, Hippocrepis balearica... Destaquem com a típic del paisatge principalment el pi (Pinus halepensis) , l'alzina (Quercus ilex) , el lentisco (Pistacia lentiscus) , l'ullastre (Olea europea spp sylvestris) , també podem trobar oms ( Ulmus minor ) . Al catàleg Balear d'espècies protegides trobem el boix (Buxus balearica) , la murta (Myrtus communis) , Olivera (Olea europea). També hi ha Boscos de ribera formats per Populus nigra . A l'interior de Calvià podem trobar al voltant d'uns 40 endemismes , alguns destacats són la Paeonia cambessedesii ( peonía ) , Digitalis minor i Digitalis palauí.

Com a espècie rellevant en el Municipi trobem les espècies del gènere Limonium més conegudes com les saladinas de Magaluf . Trobem 5 espècies Limonium : Limonium boirae , Limonium carvalhoi , Limonium ejulabilis , Limonium inexpectans, Limonium magallufianum . La Conselleria juntament amb l'Ajuntament de Calvià aglutinen els esforços per poder dur a terme els plans de recuperació de les saladinas endèmiques. Les cinc espècies de Limonium són endemismes exclusius del prat de Magaluf . Fins a mitjan segle XX , aquesta zona humida tenia una extensió d'unes 84 ha , amb un nucli salobre periòdicament inundat . A partir dels anys 60 , es va començar a transformar el prat de Magaluf. Aquesta transformació del medi original , va produir la desaparició de la major part dels individus d'aquestes espècies , amb l'excepció de L. magallufianum , l'única saladina afavorida per aquest procés , la qual actualment es distribueix per gairebé tot el que queda del prat de Magaluf , inclosos els ajardinamients dels vials .

 

Una altra espècie d'especial interès que es troba catalogada com a vulnerable és Dorycdium fulgurans amb un total de 47 exemplars situats en una zona de la costa del municipi.

També tenim espècies no endèmiques molt benvolgudes que es troben distribuïdes a la zona de Calvià com a única representació de l'illa. És un exemple l'orquídia Osyris lanceolata que la trobem només en na Burgesa o l'orquídia Orchis a la muntanya de Na Morisca. 

Pàgines d'interès: Servei de protecció d'espècieswww.caib.es                                                                        FAUNA 

La fauna de Calvià destaca perquè podem trobar un percentatge elevat de la fauna present en les Illes Balears. És molt diversa i tenim una sèrie d'espècies catalogades i protegides per Directives europees i pel catàleg espanyol d'espècies amenaçades. Com a espècie rellevant del municipi destaca la Tortuga mora (Testudo graeca). Encara que aquesta tortuga és originària d'Àfrica, és l'espècie que presenta una major importància en temes de conservació. És una espècie amenaçada i a Calvià té la població més elevada de tota l'illa. Aquesta totalment prohibida la captura d'exemplars. Actualment té un pla de conservació i recuperació. En la Finca Galatzó es troba un punt de recuperació de la Conselleria.

 

La tortuga mallorquina (Testudo hermanni) es troba més dispersa per tota l'illa, i també la trobem en el nostre municipi sobretot a les zones de l'interior. També aquesta prohibida la captura d'exemplar.

Altres espècies d'importància per a la composició faunística del municipi són rèptils com Podarcis lilfordi, amfibis com Bufo balearicus, Pelophylax perezi, mamífers com Atelerix algirus, Myotis myotis, etc.

 

 Les aus són un grup representatiu dins del municipi. Podem trobar des de les més vistoses com, el voltor negre (Aegypius monachus), l'àguila calçada (Hieraatus pennatus), el mussol (Otus scops) i el falcó (Falco peregrinus), Anthus campestris fins a aus que trobem només en el litoral com el cormorán (Phalacrocorax aristotelis), la pardela balear (Puffinus mauretanicus).
 

ESPAIS PROTEGITS 

A Calvià tenim una costa llarga i desigual que conforma platges , cales , penya-segats i nombrosos illots . Si ens endinsem cap a l'interior del municipi trobem un altre tipus de paisatge típic d'interior , format per valls , camins i camps, fins a arribar a un paisatge de muntanya a les zones més elevades del municipi.

Les zones més altes formen part de la Serra de Tramuntana. Des del punt de vista del patrimoni paisatgístic disposem d'un municipi privilegiat amb molta diversitat .

Espais protegits:

- Puig de Galatzó , S' Esclop i el Puig de na Bauça .Són zones catalogades com LIC per la Directiva Europea i formen part de la Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears .

- Illes Malgrat : estan catalogades com a reserva marina i és una zona ZEPA ( Zona d'Especial Protecció d'Aus ) i LIC (Lloc d'Interès Comunitari) declarat per la comissió Europea .

- Illaa del Toro . És una reserva marina i una zona ZEPA i LIC.

- Islot de sa Porrassa : és una zona catalogada como ZEPA y LIC.

- Cala Figuera . Es una zona catalogada como ZEPA y LIC.

 

La Xarxa Natura 2000 elabora Plans de gestió d'aquests espais naturals, amb la colˇlaboració de ciutadans, entidades públicas, asociacions... els plans de gestió es poden consultar a la pàgina de la Conselleria de Medi Ambient: http://xarxanatura.es