Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Igualtat

L'article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat ia la no discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l'article 9.2 consagra l'obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives. La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides al desembre de 1979 i ratificada per Espanya el 1983.

La igualtat és, així mateix, un principi fonamental en la Unió Europea. Des de l'entrada en vigor del Tractat d'Amsterdam, l'1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes i l'eliminació de les desigualtats entre unes i altres són un objectiu que s'ha d'integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i de seus membres.

La violència de gènere, la discriminació salarial, la major desocupació femenina, l'encara escassa presència de les dones en llocs de responsabilitat política, social, cultural i econòmica, o els problemes de conciliació entre la vida personal, laboral i familiar mostren com la igualtat plena, efectiva, entre dones i homes, és encara avui una tasca pendent que necessita nous instruments jurídics.

Prenent com avals la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de gènere i la Llei 11 / 2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes en la nostra comunitat autònoma, és necessària la presa de consciència en tota la població de la situació actual, en què la dona i l'home, tot i l'evolució, continuen mantenint estereotips tradicionals que provoquen la desigualtat.

L'Ajuntament de Calvià crea la secció d'Igualtat amb la finalitat de promoure la igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes del municipi de manera transversal en tots els àmbits municipals:

  • La intervenció en l'àmbit educatiu, de la salut, cultural, esportiu, formatiu i d'ocupació pretén una transformació de la societat, trencant els estereotips i els rols tradicionals i sexistes que provoquen la desigualtat.
  • Les mesures per al foment de la conciliació laboral, personal i familiar, el repartiment equilibrat de les responsabilitats i els usos del temps.
  • Drets socials per millorar la situació de les dones en situació de precarietat econòmica.
  • Ús igualitari del llenguatge i de la imatge no estereotipada i plural de la dona.
  • Mitjans de comunicació que no mantinguin els rols de la societat patriarcal de la visió cosificada de la dona.

L'Ajuntament de Calvià condemna qualsevol forma de violència cap a la dona i realitza intervenció amb dones víctimes de maltractament de forma interdisciplinar, mitjançant un abordatge integral de les seves necessitats i de la dels membres del seu entorn familiar, especialment la dels menors al seu càrrec.

La Taula tècnica de violència de gènere té com a objectiu compartir dades sobre incidència, procediments, prestacions i diferents iniciatives dels diferents serveis participants; afavorir l'actuació coordinada sobre les víctimes de violència i els menors al seu càrrec i generar intervencions conjuntes. La Taula tècnica per a l'atenció directa a persones que exerceixen la prostitució, com a forma de violència cap a les dones, té com objectiu millorar la qualitat de vida de les persones que exerceixen la prostitució a través d'accions que permetin la reinserció sociolaboral, la protecció de les dones i la seva família i la detecció del tràfic de persones, així com la convivència i la seguretat ciutadana a tot el municipi.