Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Drets de les persones afectades pel tractament de dades

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals regula els drets de les persones afectades davant un tractament de les seves dades, especificant que, com a titulars d'aquestes, poden exercitar davant l‘Ajuntament de Calvià els drets d'accés, rectificació, supressió («dret a l'oblit»), oposició, portabilitat de les dades, limitació al tractament i decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils).

Més informació sobre l'exercici dels drets a: Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Procediment per a l'exercici de drets en matèria de protecció de dades amb l'Ajuntament de Calviá (informació detallada)

Qui pot sol·licitar-los?
Qualsevol persona les dades de la qual siguin tractades per l'Ajuntament de Calvià.

Requisits

  • Justificació simple de la causa que genera el dret que s'exerceix.
  • Formulari i canals d'entrada de les sol·licituds d'exercici de drets.
  • El formulari específic per a la sol·licitud d'exercici de drets: Aquí.

    Els mitjans establerts perquè les persones afectades puguin exercir els seus drets són els següents:


  • Presencialment: mitjançant la presentació de la sol·licitud d'exercici de drets, a través de qualsevol registre central o auxiliar habilitat per a l'entrada de documents.
  • Correu postal: mitjançant correu ordinari dirigit a l'Ajuntament.
  • Seu electrònica: a través del formulari habilitat a aquest efecte o a través d'una instància de caràcter general, especificant-hi les dades que s'indiquen en el formulari específic.
  • Altres mitjans, com ara el correu electrònic, sempre que es pugui acreditar la identitat de la persona que exercita el dret, especificant-hi les dades que s'indiquen en el formulari específic.

Òrgan responsable
L'òrgan responsable de la tramitació de la sol·licitud serà el Servei de l'Ajuntament responsable del tractament. Per a més informació consultau el Registre d'Activitats de Tractament.

Període de resolució
Un mes des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds, i en aquest cas l'Ajuntament informarà la persona afectada de qualsevol d'aquestes pròrrogues en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud i indicant-li els motius del retard.

Import
Les atencions de les sol·licituds de drets seran gratuïtes.

Resposta
L'Assessoria Jurídica elaborarà un informe/proposta que elevarà per a la resolució de Batlia o de la Regidoria corresponent. La resposta a l'exercici de drets es farà mitjançant una resolució de Batlia o de la Regidoria en la qual s'hagi delegat formalment l'atenció a aquests. La comunicació de la resolució es farà mitjançant notificació en funció del mitjà que hagi indicat la persona afectada.

 Informació revisada: gener 2023