Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

ALFONSO RODRÍGUEZ BADAL

BATLE DE CALVIÀ (PSIB-PSOE)

CONTACTE 
batlia@calvia.com

FUNCIONS
Les funcions del batle de Calvià vénen recollides en el Reglament Orgànic Municipal, en la secció primera, capítol primer, títol tercer.

El batle presideix la Corporació, dirigeix el Govern i l’administració municipals, i presideix les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altre òrgan municipal de caràcter col·legiat

Ha de donar compte de manera succinta a la Corporació, a cada sessió ordinària del Ple, de les resolucions que hagués adoptat des de la darrera sessió plenària ordinària perquè els regidors i regidores coneguin el desenvolupament de la gestió municipal i puguin exercir la labor de control i fiscalització que els atorgui la legislació bàsica de règim local.

Podrà delegar l’exercici de les atribucions que la legislació bàsica de règim local considera delegables, a la Junta de Govern Local, en els i les tinents de batle i en els  i les regidors i regidores.
Les seves decisions s’han de materialitzar formalment mitjançant decrets o resolucions de Batlia.

Podrà crear, per decret, comissions de treball la finalitat de les quals sigui l’estudi preliminar de temes concrets, assessorar a la Batlia, als regidors i regidores o la Junta de Govern Local en l’exercici de les seves delegacions, o altres temes d’interès del Govern municipal. Ha ha de regular la denominació, la finalitat, la composició, el règim de sessions, la forma de convocatòria i altres formes de funcionament de les comissions de treball, en el decret de creació. 

DADES BIOGRÀFIQUES
Accés a les dades biogràfiques del batle de Calvià.

RETRIBUCIÓ
68.000€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 4.857,14€ bruts i 2 pagues al juny i desembre de 9.714,29€ bruts. Aprovat en el ple de dia 20 de juny de 2019, efectiu des del dia 15 de juny de 2019 data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià. Informació actualitzada a desembre de 2022 pel Departament de Personal: 69.359,92€ anuals.

DECLARACIONS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
Accés a la declaració patrimonial i d'activitats del batle de l'Ajuntament de Calvià.

AGENDA PÚBLICA
L'agenda pública institucional del batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, està subjecta a canvis d'última hora. Reflecteix les activitats institucionals, no així totes les reunions de treball internes ni les activitats extramunicipals.
Accés a l'agenda pública institucional del batle de Calvià

Pàgina revisada: desembre 2022