Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Videovigilància a instal·lacions municipals

Informació sobre protecció de dades

Responsable del tractament

  • Identitat: Ajuntament de Calvià - NIF: P0701100J
  • Adreça postal: Carrer Julià Bujosa Sans, batle. Num.1 - 07184, Calvià, Illes Balears
  • Telèfon: 971.139.100
  • Delegat de Protecció de Dades (DPD): dpd@calvia.com

Finalitat del tractament

  • Finalitat: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions municipals.
  • Terminis de conservació: Un mes des de la captació de les imatges pels sistemes de videovigilància.

Legitimacions
La licitud del tractament està basada en l'article 6.1.e) de l'RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament:

     ● Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
     ● Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local

Destinataris
Estan previstes comunicacions quan es pugui realitzar la comunicació de dades d'acord amb l'article 6 de l'RGPD relatiu a la legitimació del tractament a:

     ● Òrgans judicials.
     ● Forces i Cossos de Seguretat.

No estan previstes transferències a tercers països o organitzacions internacionals, llevat obligació legal.

Drets
Les persones interessades tenen dret a:

   ● Obtenir confirmació en relació a si l'Ajuntament està tractant les seves dades personals.
   ● Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessitats per les quals van ser recollides.
   ● Sol·licitar en determinades circumstàncies: La limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només seran conservades per l'Ajuntament per a l'exercici o la defensa de reclamacions.


Els drets podran exercitar-se, quan procedeixi, davant l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, batle. Num.1 - 07184, Calvià, Illes Balears, indicant en l'assumpte: Ref. Protecció de Dades oa través de la SEU ELECTRÓNICA de l’Ajuntament de Calvià. Si en l'exercici dels seus drets no ha estat degudament atès, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades AEPD - Adreça: C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid (Madrid) - :Seu electrònica AEPD. No obstant això, en primera instància i amb caràcter potestativo, podrà posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic: dpd@calvia.com

 

Informació revisada: gener 2023