Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

SUBVENCIONS PER A ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE DESENVOLUPEN PROGRAMES DE CONTROL I ESTERILITZACIÓ DE COLÒNIES DE FELINS AL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ ANY 2023              

BASES CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS: BOIB núm. 28 de 4 de març de 2023                                                 

Requisits dels beneficiaris:     Associacions o entitats sense ànim de lucre que compleixin punt 3 de les bases de la convocatòria.

Actuacions subvencionables: Són objecte de subvenció les actuacions que estiguin executades o s'hagin d'executar entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023, per les entitats relacionades al  punt segon d'aquesta convocatòria, consistents en la realització d'activitats de control de la població de colònies de moixos assilvestrats i de promoció d'aquest controL.  

Presentació sol·licituds

  • El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
  • Les sol·licituds, juntament amb la documentació que els acompanyi, s'han de presentar i formalitzar a través del registre electrònic en compliment l'article 14.2 a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, que obliga a una serie de subjectes (persones jurídiques entitats sense personalitat jurídica, entre altres) a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques

 MODEL DE SOL·LICITUD (ANNEX I)             

MODEL DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (ANNEX II)