Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calvià 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mercats Periòdics i Mercats Artesanals

MERCATS PERIÒDICS I ARTESANS

Entre les prioritats establertes pel Servei de Comerç de l'Ajuntament de Calvià, s'hi contempla la de dinamitzar i potenciar la realització de mercats periòdics i mercats estacionals en diverses zones del municipi, tot donant preferència a la instal·lació de llocs de venda ambulant que comercialitzin qualque mena de producte autòcton de Mallorca o de les Illes Balears, i a tots els interessats que acreditin posseir el document de qualificació artesana (DQA), mestre artesà amb carta d'artesà (CMA) o artesà amb carta d'artesà.

1. MERCATS PERIÒDICS

A dia d'avui, en el municipi de Calvià hi ha tres mercats periòdics: dos d'ells (Calvià i Son Ferrer) plenament consolidats i l'altre (Galatzó) en procés de consolidació. Les característiques en són:

1. Mercat de Calvià: setmanal, tots els dilluns
2. Mercat de Son Ferrer: setmanal, tots els divendres
3. Mercat de Galatzó: setmanal, tots els dimarts

L'horari de venda és el comprès entre les 8.30 hores fins a les 13.30 hores. La distribució dels mercats es realitza en aplicació dels següents criteris:

- La comercialització de productes no presents en l'oferta sedentària, que figurin dins les línies de venda autoritzades o que la seva demanda estigui insuficientment coberta.
- La comercialització de productes agrícoles autòctons, singularment aquells d'índole estacional.
- La comercialització de productes elaborats en centres, entitats, col·lectius o d'altres organismes de caire benèfic i/o social, així com els que es fabriquin com a conseqüència d'activitats culturals i educatives desenvolupades en els centres docents, públics o privats.
- La diversitat de productes en l'oferta total del mercat.
- Els productes d'elaboració artesana realitzats pels qui acreditin estar en possessió del document de qualificació artesana, mestre artesà o artesà amb carta d'artesà.

S'autoritza la venda en mercats periòdics i/o estacionals dels següents productes:

- Productes del camp, amb prioritat als d'origen mallorquí i als produïts seguint mètodes d'agricultura ecològica.
- Producte balear, en la seva més àmplia gamma d'articles.
- Productes manufacturats de diversa índole.
- Productes artesans.
- Productes derivats del sector de la pell balear.
- Plantes ornamentals
- Animals vius, ja siguin animals d'acompanyament, animals domèstics, de granja o d'abast, que tenguin la pertinent documentació sanitària, cartilla de vacunacions, elements de control (implantació de microxips identificatius, etc.) i les autoritzacions per al seu trasllat. En aquest àmbit és d'aplicació la vigent Llei 1/1992, de 8 d'abril, de Protecció dels animals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, especialment el que disposa el Títol I de «Disposicions generals».
- Altres productes que, pel seu interès i atractiu, pugui autoritzar la Batlia.

2. MERCATS ARTESANS

Amb la finalitat de dinamitzar l'activitat en les zones turístiques durant la temporada alta d'estiu (des de maig fins a octubre) s'organitzen els anomenats mercats temporals artesans a Santa Ponça i Peguera.

Les activitats susceptibles d'autorització en els mercats temporals artesans són les que s'indiquen a continuació:

ACTIVITATS I PRODUCTES ARTESANS: Venda d'objectes realitzats artesanalment per aquells qui acreditin estar en possessió del document de qualificació artesana (DQA), mestre artesà amb carta d'artesà (CMA) o artesà amb carta d'artesà (CAN) o, en defecte d'això, documentació acreditativa d'haver sol·licitat a la CAIB la qualificació artesana amb un document d'aval subscrit per tres mestres artesans. És requisit imprescindible la realització, en el propi lloc de venda, de demostracions pràctiques de l'elaboració artesana dels articles objecte de venda.

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES:

- Retratistes i caricaturistes. És requisit imprescindible la realització del retrat o caricatura en el punt de venda.
- Pintors amb obra original. És requisit imprescindible la realització, en el propi punt de venda, de demostracions pràctiques. És prohibida la venda d'obres que, en tot o en part, s'hagin reproduït mecànicament.
- Mims, pallassos i artistes plàstics.
- Realització de pintures corporals. En tot cas, s'ha d'acreditar la composició natural dels tints i productes. És prohibida la utilització d'elements punxants, així com de plantilles prèviament dissenyades per al tatuatge.

ACTIVITATS MUSICALS: Músics i conjunts musicals amb mitjans mecànics (instruments de percussió de corda i de vent). És prohibida la utilització de mitjans de reproducció electrònica.

ALTRES ACTIVITATS D'ESPECIAL INTERÈS: Activitats que, per la seva tipologia, novetat o especificitat, a criteri dels serveis tècnics municipals puguin contribuir a la dinamització i promoció de la zona, mentre no entrin en competència directa amb l'oferta de la planta comercial oberta.