Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud prōrroga de pagament de l'impost sobre l'increment de valor terrenys naturalesa urbana

Solˇlicitar una pròrroga per a l'autoliquidació de l'impost fins a un any en els actes "mortis causa" i en els actes intervius segons està estipulat a la Llei general tributària i en el Reglament general de recaptació.

Procediment:
S'inicia a petició del subjecte passiu o del seu representant legal, presentant la instància general i la documentació pertinent en el Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.

Cost del trāmit:
En els casos mortis causa (herència) no té cap cost. En els casos d'actes intervius, l'interès de demora per periode d'endarreriment.

Documents a presentar:
- Instància general degudament emplenada.

- En casos d'actes "mortis causa": còpia simple de l'escriptura d'acceptació d'herència i en el seu defecte certificat de defunció o còpia del testament del finat.

- En cas intervius, còpia simple de l'escriptura.

Normativa aplicable:
Ordenansa reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

-Lley general tributària.

-RDL 2/2004