Calvià . www.calvia.com

Cabecera

Descàrrega d'impresos

Aquí trobareu alguns formularis corresponents a tràmits i gestions municipals que podreu tramitar online, presentar a l'Ajuntament o a les dependències municipals corresponents. D'aquesta manera podreu estalviar temps i evitar desplaçaments innecessaris.

GENERALS:

 • Instància General. Instància per presentar qualsevol escrit, sol·licitud o comunicació davant l'Ajuntament de Calvià. Podeu presentar la instància, acreditant la vostra identitat, al Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (C/Julià Bujosa Sans, batle, 1. Calvià) o del Centre Municipal de Serveis (Ctra. Calvià - Palmanova, núm. 40 de Palmanova). 

Instància General Instància General

TRANSPARÈNCIA:

 • Sol·licitud d'accés a informació pública. Formulari per a la sol·licitud d'accés a informació pública.

Solicitud de acceso a Información Pública  Sol·licitud d'accés a informació pública

GESTIÓ TRIBUTÀRIA: Sol·licitud de beneficis fiscals a tributs municipals. Heu d'emplenar la que us interessi i presentar-la en el Registre General de l'Ajuntament (C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. Calvià) de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, o a l'oficina del Centre Municipal de Serveis (Ctra. Calvià - Palmanova, núm. 40 de Palmanova) demanant cita prèvia.

Per a més informació: Adreça: c/Calvià-Palmanova, 40. 07181 Palmanova. Telèfons: 971 699 905 i 971 699 906. Adreça electrònica: gestiotribut@calvia.com /recaudacion@calvia.com

Consultar beneficis fiscals aplicables o al Departament de Gestió Tributària.

MODEL
TRIBUT
CONCEPTE
 
Impost vehicles
exempció persones amb discapacitat
Impost béns immobles
promoció immobiliària
Impost béns immobles
famílies nombroses
Impost béns immobles     
habitatges de protecció oficial
Impost construccions 
obres instal·lació energia solar
Impost construccions
obres accés discapacitats
Impost construccions
obres construcció HPO
Taxa de recollida de fems

pensionistes / persones amb discapacitat

Impost vehicles 
ús agrícola
Taxa serveis aigua i clavegueram

famílies nombroses 

BF 14   
Impost béns immobles 
aprofitament tèrmic o elèctric  

 

 

                                                      
 • Sol·licitud de Pla tributari personalitzat de pagament. Es presentarà en el Registre General de l'Ajuntament (C/ Julià Bujosa Sans, batle, núm 1. Calvià) o en l'Oficina Municipal de Tributs de Palmanova (Crta. Palmanova-Calvià km 40), en horari  de dilluns a divendres de 9 a 14 hores (CITA PRÈVIA). Per a més informació: Departament de Gestió Tributària o Recaptació: Tel: 971 699 905 i 971 699 906, mail: recaudacion@calvia.com.

Formulari Pagament Fraccionat Formulari Pagament Fraccionat         

Condicions Pagament Fraccionat  Condicions de pagament fraccionat (Document informatiu) 

 • FORMULARI PER A LA DECLARACIÓ DE TRANSMISSIONS A L'EFECTE DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA):

  El termini de presentació d'aquest formulari és de 30 dies hàbils a comptar des de la data de transmissió. En actes per causa de mort, el termini és de 6 mesos comptats des de la data de defunció. En cas d'actuar per mitjà de representant, haurà d'emplenar-se el formulari per a l'atorgament de la representació. Aquí pot consultar les instruccions per a la liquidació de l'Impost (ENLLAÇ DOC INSTRUCCIONS LIQUIDACIÓ).

  Formulari declaració transmissió: (ENLLAÇ DOC 04 Declaració Transmissió)

  Formulari per a l'atorgament de representació (ENLLAÇ DOC 03: Model representació).

SERVEIS ECONÒMICS:

 • Acreditació de compte bancari.

 Acreditación compte bancari  Acreditació de compte bancari

ESPORTS:

 • Abonament al Servei Municipal d'Esports.

Formulari d'abonament Formulari d'abonament  
Instruccions altes i renovacions Instruccions altes i renovacions

PADRÓ D'HABITANTS:

 • Alta en el Padró Municipal d'Habitants. Formulari d'alta en el Padró de primera residència. Instruccions de presentació:
  • Heu de presentar el formulari en el Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (C/Julià Bujosa Sans, batle, 1. Calvià) o del Centre Municipal de Serveis (Ctra. Calvià - Palmanova, núm. 40 de Palmanova). Ha d'estar signat per totes les persones majors d'edat.
  • Heu d'acreditar la vostra identitat i la del sol·licitant i la de totes les persones que es volen empadronar. La forma d'acreditació és amb el DNI, targeta de resident, passaport ... i el llibre de família per als menors.
  • Heu d'acreditar l'ocupació del habitatge al qual us voleu empadronar. Ho podeu fer amb l'escriptura de propietat, amb un contracte de lloguer vigent o amb l'últim rebut d'aigua, llum o telèfon fitxe on hi hagi constància del domicili. Si en el vostre domicili resideix alguna persona que no pertany a la unitat familiar, podeu empadronar-la mitjançant una autorització d'empadronament.
  • Si les persones que s'han d'empadronar són estrangeres i procedeixen també d'un país estranger, han d'emplenar i signar els següents impresos: "Declaració jurada de no estar empadronat en un altre municipi d'Espanya" i "Declaració jurada de residir a Calvià la major part de l'any".
  • En els supòsits d'alta o canvi de domicili només de menors d'edat en general, de menors que conviuen amb un dels pares, de menors que conviuen amb persona diferent dels seus pares, consultau prèviament la Secció de Població.
  • Els documents han de ser originals havent-se d'adjuntar fotocòpies dels mateixos.

Formulari Alta Padró Municipal Formulari Alta Padró Municipal d'Habitants 
 

MEDI AMBIENT:
 • Sol·licitud de tala d'àrbres. En el formulari s'especifica la documentació que s'ha aportar.

Sol·licitud tala d'arbres  Sol·licitud tala d'àrbres

COMERÇ I ACTIVITATS ECONÒMIQUES:

Consultar el Servei de Comerç i Activitats Econòmiques.

BENESTAR SOCIAL:

 • Sol·licitud ajuda d'inici de curs escolar 2018-2019.

Acreditación compte bancari Sol·licitud inici curs escolar 2018-2019 

SERVEIS JURÍDICS:

 • Sol·licitud tramitació reclamació per responsabilidad patrimonial
Acreditación compte bancari Sol·licitud reclamació responsabilitat patrimonial


Banners:

Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5

Créditos:

© Ajuntament de Calvià . C/ Julià  Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià . Illes Balears. Tel. 971 139 100.

Avís Legal    Política Privacitat    Cookies