Calvià . www.calvia.com

Cabecera

Sol·licitud de celebració de noces civil

Procediment que regula la celebració d'un matrimoni civil a l'Ajuntament de Calvià. La celebració de matrimoni és l'acte pel qual dues persones contreuen matrimoni civil davant l'autoritat competent. L'autoritat competent en l'Ajuntament de Calvià és el batle o batlessa, que al mateix temps delega la funció en els regidors i les regidores.

NORMATIVA
Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
Llei 20/2011,de 21 de juliol, del Registre Civil
Ordenança reguladora del preu públic per prestació del servei municipal per la celebració de noces civils.

QUI POT SOL·LICITAR
La persona o persones interessades.

TERMINI PER A SOL·LICITAR
- S'ha de sol·licitar amb un període mínim de 3 mesos. En cas que algun / a dels / de les cònjuges és estranger / a el termini augmentarà a 4 mesos.
- L'establiment d'aquests terminis és per realitzar tots els tràmits de l'expedient matrimonial del Registre Civil/Jutjat de Pau i que l'Acte Judicial sigui dictat abans de la celebració del matrimoni.

A l'Ajuntament tan sols es podrà presentar la sol·licitud de matrimoni civil reservant dia i hora de la cerimònia. I una vegada que el Registre Civil/Jutjat de Pau emeti l'Acte Judicial, aquest serà tramès a l'Ajuntament indicant l'autorització de la celebració del matrimoni.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
És imprescindible acompanyar la documentació següent:

- Sol·licitud, indicant dia i hora de celebració del matrimoni.
- Escrit de dades de contraents i Butlletí estadístic de matrimoni, que es facilita en el Registre Civil / Jutjat de Pau corresponent.

Les persones contraents i els testimonis hauran d’identificar-se (DNI, passaport o targeta de residència). Ha d’abonarse el pagament del preu públic per celebració de matrimonis civils, al qual estan obligats, en concepte de subjectes passius, les persones beneficiàries del servei, entenent-se per tals els contraents, que queden obligats solidàriament.

L'esmentada documentació és preceptiva, havent de ser presentada a l'Ajuntament en el període de temps comprès entre el moment de presentació de la sol·licitud i el dia desè anterior a la data de celebració de les noces civils.

FORMA DE TRAMITACIÓ
De manera telemàtica a través del Registre electrònic comú de l'Administració General de l'Estat, de manera presencial a les oficines de Registre del Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) o a les oficines i registres que que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.

ÀREA RESPONSABLE
Batlia

TRAMITACIÓ
Els tràmits per al matrimoni civil s'han d'iniciar sempre al Registre civil / Jutjat de Pau del municipi on estiguin empadronats un o els dos futurs contraents. Si estan domiciliats en poblacions diferents podran escollir la que més els convingui.

A través d'aquest procediment previ a la celebració del matrimoni, els contraents acrediten, per mitjà de l'expedient tramitat, que reuneixen els requisits de capacitat establerts en el Codi Civil per contraure matrimoni, segons la legislació vigent.

Un cop obtingut l'Acte del Registre Civil / Jutjat de Pau, podran sol·licitar data per a la celebració de matrimoni civil a l'Ajuntament de Calvià. En tot cas, entre l'Acte del Registre Civil i la data de celebració del matrimoni, ha de transcórrer un mínim d'un mes.

Si es tramita sol·licitud a Calvià, s'inicia la tramitació de l'expedient matrimonial al Jutjat de Pau de Calvià C / Diego Salvà Lezaun, 2 de Palma Nova, amb caràcter previ a la sol·licitud a l'Ajuntament.

Una vegada que el Jutjat de Pau ha obert l'expedient matrimonial de la parella, es pot comprovar la disponibilitat i dia a l'agenda de Batlia, encarregada dels expedients matrimonials d'aquest Ajuntament (C / Julià Bujosa Sans batle, 1 07184 Calvià. Telèfon : 971 139 145), abans de formular la sol·licitud en el Registre General d'aquest Ajuntament.

Els casaments civils han de ser celebrades pel batle/batlessa o regidor / a en qui delegui. De tota manera, les persones sol·licitants podran suggerir un / a regidor / a determinat / da, per a això hauran d'indicar el nom i cognoms del regidor / a en l'imprès de sol·licitud.

Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits assenyalats es requerirà l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició.

Serà preceptiu justificar l'abonament de la quantia de la taxa regulada en l'Ordenança que s'estableix en 150,00 euros per cada casament celebrat al Saló de Plens de l'Edifici Consistorial, i de 300,00 euros per cada casament celebrat als jardins del edifici Consistorial. Instruït el procediment, i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, s'ha de posar aquell de manifest al / s interessat / s.

L'acta de matrimoni serà remesa al Jutjat de Pau, d'ofici, qui realitza la inscripció i estén el llibre de família.

RESOLUCIÓ
El Departament de Batlia els informarà a les persones sol·licitants telefònicament de la disponibilitat de dates en el termini de 10 dies, des de la recepció de la sol·licitud. L'adjudicació de dates i hores serà per ordre rigorós d'entrada de les sol·licituds en el Registre electrònic o Registre General de l'Ajuntament.

SILENCI ADMINISTRATIU
Desestimatori

RECURSOS
Recurs potestatiu de reposició
Recurs Contenciós-administratiu

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, posem en el seu coneixement que:

1. Nom i dades de contacte de l'entitat Responsable: Ajuntament de Calvià, titular del CIF P0701100J, amb domicili 07184 Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, Batle núm. 1. Servei: Secretària.
2. Identificació del tractament: Registre.
3. Finalitat del tractament: anotació de l'entrada i sortida, presentador, destinatari i assumpte dels escrits o comunicacions oficials i la gestió d'estadístiques internes.
4. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@calvia.com
5. Categoria de dades personals: Dades especialment protegides: Afiliación sindical, religió, origen racial o ètnic, salut, vida sexual. Dades identificatives: NIF / DNI / altre document identificatiu oficial, nom i cognoms, adreça, telèfon, fax, signatura, correu electrònic. Altres: dades del / la representant.
6. Categories d'afectats: Persones físiques i jurídiques que hagin presentat escrits en el registre o als quals s'hagin remès escrits registrats en el registre general.
7. Descripció de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat: Les mesures de seguretat implantades corresponen a les aplicades d'acord a l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en els documents que conformen la Política de Seguretat de la Informació de l'Ajuntament.
8. Altres destinataris de comunicacions, inclosos tercers països o organitzacions internacionals: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
9. Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas de l'49.1.No existeixen.
10. Terminis previstos per a la supressió de les diferents categoria de dades (quan sigui possible): La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, del 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Els casaments civils a l'Ajuntament de Calvià se celebraran, sempre que estiguin disponibles, els dos primers divendres del mes a la tarda i els dos últims dissabtes del mes al matí. Els llocs són la Sala de Plens i els Jardins Edifici Consistorial. El sol·liciten els contraents i se'ls assignarà segons la disponibilitat.

Podran contraure matrimoni si un dels dos contraents és resident i en els casos d'arrelament familiar i residència en el municipi.

L'Ajuntament es reservarà el dret de disposar per a la celebració de recepcions o un altre tipus d'actes ineludibles, aquestes dependències.

Es prohibeix el llançament d'arròs, pètals o qualsevol altre material dins de les sales en què se celebren les bodes civils.

El dia del casament, és imprescindible que les / els contraents estiguin en les instal·lacions municipals 10 minuts abans de l'hora prevista de les noces, per tal de poder iniciar la cerimònia en l'horari prèviament establert.

DATA D'ACTUALITZACIÓ
març 2019

Créditos:

© Ajuntament de Calvià . C/ Julià  Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià . Illes Balears. Tel. 971 139 100.

Avís Legal    Política Privacitat    Cookies