Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Encomanes de gestió

La realització d'activitat de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic pot ser encomanada a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa o diferent Administració, sempre que entre les seves competències hi figuri l’activitat objecte de l’encomana, per raons d'eficàcia o quan no es disposi dels mitjans tècnics idonis per executar-la.

L'encomana de gestió no suposa cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l'òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en els quals s'integri la concreta activitat material objecte de l'encomana.

La formalització de les encomanes de gestió s’ha d’ajustar a les condicions establertes en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Cada Administració pot regular els requisits necessaris per validar els acords, que inclouran, almenys, expressa menció de l'activitat o activitats a les quals afectin, el termini de vigència i la naturalesa i dimensió de la gestió encomanada.

ENCOMANES DE GESTIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ A:

CALVIÀ 2000, S.A.

 1. Anàlisi d'aigües de piscines
 2. Anàlisi d'aigües de bany, arena i dutxes
 3. Anàlisi d'aigües d'eixeta i d'altres a les escoles
 4. Órdres de neteja i retirada de residus en zones privades
 5. Taxa de clavegueram
 6. Taxa fems
 7. Recollida i eliminació de residus sòlids, neteja viària, clavegueram i depuració

LLAR DE CALVIÀ, S.A.

 1. Gestió del Programa de promoció sociocultural de majors
  1. a. Pròrroga de l'Encomana de Gestió del Programa de promoció sociocultural de majors
 2. Gestió del Servei d'horts urbans
 3. Servei de menjar a domicili
 4. Gestió del Programa de Promoció Sociocultural de les Persones Majors (2019)

LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ,S.A.

 1. Neteja i consergeria
 2. Revocació consergeria en els centres culturals
 3. Gestió del servei de vigilància, salvament, socorrisme i accessibilitat al litoral

 CONSELL DE MALLORCA

 1. Serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvament

INSTITUT BALEAR D'HABITATGE (IBAVI)

 1. Adjudicació de 48 habitatges a Avinguda de s'Olivera, 62 de Magaluf (conveni)

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA

 1. Execució d'activitats de caràcter material i tècnic amb la finalitat d'estendre els serveis públics electrònics (conveni)

  1.a. Addenda de modificació a l’encomana de gestió de l’Ajuntament de Calvià que realitza a la «Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda», per a l'execució d'activitats de caràcter material i tècnic amb el fi d'estendre els serveis públics electrònics.

CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
Conveni amb el consorci de transports de Mallorca relatiu al nou sistema tarifari integrat del servei de transport regular de viatgers (TIB)

Informació revisada: maig 2023