Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Conoce Calvià

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Ayuntamiento Calvia Visita Calvia Ciudadania Calvia

Context histric

Períodes de la prehistòria de Mallorca

  • Primeres evidències de colonització humana a Mallorca (4500-3500 B.C.)
  • Primeres comunitats establertes (3500-2500 B. C.)
  • Calcolític (2500-1700 B.C.)
  • Naviforme (1700-1100 B. C. )
  • Talaiòtic (1100-123 B. C.)

 Època naviforme o pretalaiòtica

En aquests moments els jaciments més antics de Calvià són de l'època naviforme o pre-talaiòtica. En aquell període les comunitats humanes s'agrupaven en poblats i vivien de la ramaderia i l'agricultura. En els poblats les edificacions característiques eren les navetes, una estructura en planta de ferradura allargada acabada en àbsida construïda amb tècnica ciclòpia amb murs de doble paràmetre i coberta vegetal. Aquestes cases conformaven poblats relativament dispersos.

Les necròpolis d'aquesta època estan formades per coves artificials d'enterrament comunitari, excavades normalment dins del marès. Aquestes coves tenen plantes de diferents tipus però solen ser allargades a vegades amb diferents cambres i nínxols.

Els jaciments més significatius d'aquesta època a Calvià són: Naveta Alemany, Coves de Ca'n Vairet, Son Boronat, el poblat de Son Bugadelles i les Coves de Cala Vinyes.

Talaiòtic

La major part de jaciments arqueològics de Calvià pertanyen al període talaiòtic. Aquest període es caracteritza per:

  • Augment de la implantació en el territori, amb una major documentació de jaciments.
  • Augment del control del territori. Els poblats se situen en molts de casos a zones elevades. Es localitzen jaciments (talaiots, plataformes, escalonades, etc.) que tenen una clara funció de control del territori i de delimitació de les àrees d'influència i control del poblat.
  • La ramaderia és l'activitat econòmica principal d'aquesta època, centrada bàsicament en l'explotació d'ovins i bovins i en una mínima proporció d'équids. L'explotació diferencial d'aquests ramats demostra l'existència de l'aprofitament de productes de tipus secundari com la llet, la llana, la força de tracció en els casos dels bòvids i també l'explotació de carn.
  • Aquesta activitat principal es complementa amb una agricultura de tipus domèstic i subsidiària, com demostren les troballes de ceràmiques d'emmagatzematge, de molins de mà, restes de blat carbonitzat i les anàlisis de les restes humanes de la necròpoli de Son Real.
  • A nivell social la societat es fa més complexa i es jerarquitza.

Els principals jaciments d'aquesta època són: el Puig de Sa Morisca, es Fornets, el Turó de Ses Abelles, Son Miralles, el Túmul de Son Ferrer.