Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Conoce Calvià

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Ayuntamiento Calvia Visita Calvia Ciudadania Calvia

Projecte de creaci del Parc arqueolgic

Un els projectes més ambiciosos que l'Ajuntament de Calvià s'ha proposat realitzar a l'àmbit cultural és la creació del parc arqueològic del Puig de Sa Morisca. En aquesta zona es concentra un dels espais de tota l'illa de Mallorca amb major nombre de jaciments arqueològics. Aprofitant aquesta circumstància es pretén adequar aquests jaciments pel seu estudi i visita. D'aquesta manera es conservarà i recuperarà una part important del patrimoni arqueològic del terme municipal de Calvià. A més s'augmentarà la nostre oferta cultural diversificant les activitats turístiques i es farà promoció de noves iniciatives didàctiques i educatives que afavoreixin el coneixement històric del municipi.

Objectius
1. Conservar, recuperar i fer promoció del Patrimoni Arqueològic del terme municipal de Calvià.
2. Augmentar l'oferta Cultural de Calvià amb actuacions innovadores i inexistents a les Balears.
3. Diversificar l'oferta d'activitats d'oci i turística.
4. Fer promoció de noves ofertes educatives i didàctiques.
5. Potenciar el coneixement històric del terme municipal de Calvià.

Línies d'actuació
Aquests cinc objectius marquen la filosofia de desenvolupament amb les línies d'actuació que defineixen cada un dels camps a on es realitzaran totes les activitats que aniran configurant el Parc.
Les línies d'actuació no es corresponen necessàriament amb algun dels objectius, sinó que en molts de casos, el seu desenvolupament incideix simultàniament a uns quants d'ells.
Aquestes línies d'actuació són les que defineixen tota l'estratègia a seguir en el desenvolupament de cada una de les fases del projecta del Parc Arqueològic.

Nou son les línies d'actuació per el desenvolupament del Parc Arqueològic:

  • Conservació i recuperació del patrimoni arqueològic.
  • Conservació i recuperació del medi natural.
  • Museus dels jaciments arqueològics.
  • Creació d'un Centre d'interpretació.
  • Creació d'un Arqueòdrom.
  • Creació d'una xarxa d'itineraris arqueològics.
  • Promoció turística-educativa.
  • Promoció didàctica-educativa.
  • Promoció dels treballs d'investigació.

Conservació i recuperació del patrimoni arqueològic.
La zona del Puig de Sa Morisca és un espai privilegiat i únic a Mallorca en el que fa referència a la riquesa i concentració de jaciments arqueològics. Aquesta concentració és la plasmació en el terreny de l'organització espacial de la societat talaiòtica. Es localitzen en un espai reduït, poblats, factories, centres cerimonials, estances aïllades, etc., fet que li confereix una importància excepcional i única com un reflexa del que és el Talaiòtic final a Mallorca.

Aquesta gran riquesa és el que ha permès plantejar-se la realització del Parc Arqueològic a dos nivells: En el primer es proposa l'adequació dels jaciments per a la seva visita a peu. Aquests jaciments seran els que conformen el Parc Arqueològic pròpiament. El segon nivell està format per aquells jaciments que si bé no estan dins l'espai físic del Parc, queden assimilats a ell i s'integren dins la xarxa d'itineraris arqueològics.

La conservació i recuperació del patrimoni arqueològic suposarà la realització d'activitats de neteja, excavació i restauració dels diferents jaciments que s'integren d'una manera o de un altre dins del disseny del museu del Parc.

Indubtablement aquesta és una tasca que tindrà certa duració. En aquest sentit, els diferents plans estratègics d'actuació marcaran les activitats de prioritat així com els jaciments a on s'ha de actuar preferentment.

Conservació i recuperació del medi natural.
El Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca es localitza en una important zona boscosa. La majoria del jaciments arqueològics integrats en el Parc es trobem dins d'aquest espai natural que comença als peus del Puig de Sa Morisca i s'estén cap a l'est. Es tracta d'un bosc de tipus mediterrani amb un domini del pi (Pinus halepensis) i de tot un sotabosc format per mates (Pistacia lentiscus), garlanda (Lavandula dentata), estepa blanca (Cistus albinus), botja de cuques (Anthyllis cytisoides), etc.

Tot aquest espai natural de més de 35 hectàrees, gran part de titularitat municipal, és una de les zones verdes públiques més importants del terme. Ens trobem per tant amb un espai natural amb un interessant atractiu a nivell botànic, de fauna i paisatgístic.

En aquest sentit, serà necessari el desenvolupament d'activitats destinades a conservar, recuperar i potenciar aquest espai en cada un del atractius esmentats. Això implicarà la realització d'activitats forestals, lluita contra la erosió i protecció d'espècies endèmiques, etc. es potenciarà no solament la conservació de l'espai natural, sinó també el seu ús com a eina de treball per a l'educació ambiental i com un lloc per poder-se esplaiar i gaudir per als calvianers.

Museu de jaciments arqueològics. 
Per aconseguir un bon nivell de comprensió del jaciments que integren el Parc Arqueològic, juntament amb els treballs de neteja, excavació i consolidació emmarcades dins de l'anterior línia d'actuació és necessari l'adequació del jaciment a la visita. Aquest implicarà la realització d'itineraris dins del jaciment, punts de orientació, pannells explicatius a les diferents zones, etc. La finalitat es aconseguir que el visitant no solament obtingui un coneixement de com era el jaciment i de l'època en què es situa sinó també que pugui gaudir de la informació sobre les tasques i activitats que es realitzaven a cada zona i en definitiva tenir una visió clara de com vivien i com eren aquests pobladors.

Un projecte específic per a cada jaciment determinarà el tipus de informació i els itineraris a col·locar, aquests vendran en funció del coneixement científic que es tingui. En qualsevol cas, a la informació presentada sempre es seguirà el mateix codi de colors i tipologia.

Creació d'un centre d'interpretació. 
La cohesió de tota la proposta del museu del Parc Arqueològic es realitzarà a partir de la creació del Centre d'interpretació. Aquest complexa tindrà diferents funcions. En primer lloc serà l'espai destinat a exposar totes les peces arqueològiques recuperades a les diferents excavacions. Per una altre part emmarcarà tota la proposta del museu a partir de diferents recursos expositius i audiovisuals així com un espai dedicat als recursos didàctics. En tercer lloc concentrarà totes les tasques de gestió, funcionament i difusió del Parc. En quart lloc servirà com dipòsit per els descobriments arqueològics així com un centre de restauració i investigació. Per acabar reunirà tota una sèrie de serveis de bar, restauració i tendes destinades a donar una oferta integral i variada al públic.

El centre de interpretació serà un edifici de nova creació ubicada en els terrenys del Parc, d'estètica moderna i integrada dins el paisatge.

Creació d'un Arqueòdrom. 
El concepte d'Arqueòdrom es basa en la reconstrucció integral d'un jaciment. La finalitat és que el públic pugui observar com era originàriament un jaciment, com eren les cases, com es vivia, etc. El que es pretén és que mitjançant la reconstrucció del jaciment el públic realitza un suposat viatge en el temps i entra a un poblat tal i com era fa dos mil anys.

Per a la realització de l'Arqueòdrom és necessària l'existència d'un jaciment ja totalment excavat i que ja s'hagin efectuat intensos treballs d'investigació que permetin una reconstrucció el més fidel possible. A la zona del Parc Arqueològic existeix un jaciment que reuneix aquestes característiques. Es tracta del Turó de Ses Abelles, jaciment talaiòtic gairebé totalment excavat per els senyors Vallespir i Camps i amb una profunda anàlisis de les troballes. Aquest fet permetrà la seva reconstrucció ideal per a que el públic pugui veure i entendre com era un assentament talaiòtic de fa més de dos mil anys.

A algunes zones del Estat Espanyol s'han realitzat algunes iniciatives en aquest sentit amb un gran èxit de públic i difusió. Un exemple paradigmàtic és el poblat ibèric de Calafell (Catalunya). A Europa i Estats Units, els exemples són més nombrosos i en tot cas han suposat un gran instrument de difusió i comprensió de la manera de viure dels grups prehistòrics.

Creació d'una xarxa d'itineraris arqueològics. 
El disseny del Parc Arqueològic es fonamenta en quatre grans pilars: el Centre d'interpretació, l'arqueòdrom, els jaciments integrats al Parc Arqueològic i els jaciments assimilats al Parc.

En un radi de uns set quilòmetres al voltant del Puig de Sa Morisca es documenta una important concentració de jaciments de diferents èpoques. Aquests jaciments presenten una amplia varietat tipològica i cronològica que reflexa la intensa ocupació prehistòrica a Calvià.

Aquestes línies d'actuació pretenen incloure aquests jaciments a la proposta de museu del Parc Arqueològic. La finalitat és crear una xarxa d'itineraris arqueològics que possibilitin la visita als jaciments més importants del terme municipal. La creació d'aquesta xarxa implica la realització de treballs de neteja i adequació del jaciments.

Mitjançant el Pla estratègic d'actuació en els jaciments assimilats al Parc Arqueològic es marcaran les directrius, filosofia, prioritat i planificació d'aquesta actuació.

També es realitzaran convenis entre els propietaris i les institucions implicades (Ajuntament de Calvià, Consell Insular de Mallorca) amb la finalitat d'establir les relacions que permetin la visita i la recuperació dels jaciments.

Promoció turística-cultural.
El municipi de Calvià és un dels centres turístics més importants de les illes, aquest fet té dues conseqüències en relació a la creació del Parc Arqueològic. La primera és la necessitat de què aquesta actuació es converteixi en una proposta que ampliï i diversifiqui l'actual oferta turística i cultural del municipi. La segona és que la població turística de Calvià i de la resta de l'illa s'han de convertir en un dels principals usuaris del Parc.

Aquests dos elements marcaran aquesta línia d'actuació, amb la potenciació de totes aquelles activitats que integren la proposta del Parc Arqueològic dins de les ofertes turístiques existents. Es realitzaran tasques de marketing i promoció, intercanvis i publicacions de reportatges a revistes estrangeres, es dissenyarà una pàgina web, es potenciaran les relacions amb agencies de viatges i touroperadors, es realitzarà tota una promoció i publicitat en els hotels, etc.

En definitiva en aquesta línia s'emmarcaran totes aquelles actuacions destinades a fer promoció a nivell turístic de la proposta del Parc Arqueològic, tenint en compte que el turisme s'ha de convertir en una de les principals fonts de promoció i d'ingressos del Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca.

Promoció didàctica-educativa. 
Juntament amb la potenciació del Parc Arqueològic com oferta turística, la promoció del Parc i les seves instal·lacions com eina educativa i pedagògica serà un altre dels grans objectius del projecta. El Parc Arqueològic amb les seves diferents ofertes (visita als jaciments no excavats, jaciments en procés d'excavació, arqueòdrom, exposicions, medi natural, etc.) es convertirà en un centre receptor de població escolar i universitària a on es realitzaran una varietat de tasques que aniran des de visites a jaciments fins a tallers de treball i experimentació, passant per visites a exposicions, a l'arqueòdrom, etc.

En definitiva es potenciarà la inclusió del Parc Arqueològic dins de tota l'oferta educativa i didàctica de l'illa. Es pretén que sigui un punt de referència dins de les activitats extraescolars i que pugui servir com un instrument bàsic per a completar l'educació dels alumnes i els dissenys de currículums dels diferents nivells educatius (primària, ESO, Universitat, etc.)

Aquesta línia d'actuació recull bàsicament en el Pla d'actuacions didàctica educatives potenciar la realització d'aquest tipus d'activitats com les visites didàctiques al Parc, la creació de tallers prehistòrics, camps de treball, concursos, jocs, etc.

La finalitat d'aquesta línia d'actuació es oferir l'oportunitat d'aprendre directament dels objectes i espais provocant l'aprenentatge sensorial i perceptiu mitjançant les experiències obtingudes no solament durant la visita del centre d'interpretació o dels jaciments, sinó també de les activitats tipus jocs o tallers didàctics que es realitzen.

Promoció de les tasques d'investigació. 
Juntament amb la conservació i recuperació del patrimoni arqueològic i l'adequació per a la visita dels diferents jaciments, el tercer gran objectiu del projecta és la promoció de les tasques d'investigació. En definitiva aquesta tasca és el real I+D dels projectes culturals.

Amb aquesta línia se potenciarà la firma de protocols i convenis amb les diferents institucions (Universitats, Consell Insular de Mallorca, Govern Balear, etc.). Es farà promoció i es donaran subvencions a les excavacions arqueològiques i als diferents projectes d'investigació. Es dotaran beques i premis per a fer promoció del estudis científics sobre els jaciments que conformen el parc i es crearà una col·lecció de publicacions per a recollir i divulgar els resultats de totes aquestes tasques d'investigació.

A l'actualitat s'està finalitzant la redacció del Abans Projecte del Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca a on es descriu tota la riquesa tant arqueològica com natural del Parc i a on s'especifiquen els objectius, actuacions model de gestió i recursos humans i econòmics per a poder dur-les a terme.

En aquest sentit no profunditzarem en la descripció del que ha de ser el Parc Arqueològic ja que espot consultar amb molt més detall a l'Abans Projecta. Està previst acabar la redacció del mateix en els pròxims mesos.

I tota la documentació d'incorporarà dins el Projecta de Patrimoni en el pròxims mesos.