Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Subvencions i ajudes públiques

LES SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ

La normativa que regula la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Calvià, IMEB, Calvià 2000 i Llar de Calvià és la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règimen Jurídic del Sector Públic.

S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Llei, tota disposició dinerària realitzada per, entre d'altres, qualsevol de les entitats que integren l'Administració Local, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuat o per efectuar, o la concurrència d’una situació, i que el beneficiari compleixi les obligacions materials i formals que s’hagin establert. 
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tengui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una finalitat pública.

 El Reial decret 130/2019, de 8 de març, regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Podeu accedir a les subvencions i ajudes públiques de l'Ajuntament de Calvià a través de la Base de dades Nacional de Subvencions.
A partir d'aquí, les passes per conèixer les subvencions i ajudes públiques de l'Ajuntament de Calvià són les següents:

  1. En Entitats locals, introduir text: "Calvià" i clicau en "Localitza".
  2. Surt una nova pantalla a la qual cal marcar "Illes Balears" i clicau en "Sol·licitar".
  3. Finalment clicau en "Cerca".

 Informació revisada: abril 2023