Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud d'alta de la taxa de recollida de fems de comerįos

Solˇlicitar l'alta per a la prestació del servei municipal de recollida de fems, o per un canvi de l'activitat realitzada en un local de negoci.

1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei, de recepció obligatòria, de recollida, de transport, tractament i/o eliminació de fems domiciliari i residus sòlids urbans de habitants, allojaments, llocs d'amarraments a ports esportius i locals o establiments on s'exerceixin activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.

2.- A aquest efecte, es considerarà fems domiciliari i residus sòlids urbans les restes d'alimentació o residus procedents de la neteja normal de locals o habitatges i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, enderrocs, matèries i materials contaminants, corrosius, perillosos, la recollida o abocament dels quals exigeix l'adopció d' especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat.

3.- Així mateix, constitueix el fet imposable la prestació del servei, de caràcter voluntari i prèvia solˇlicitud de l'interessat, de recollida, transport i tractament per a la seva eliminació de mobles, estris i matalassos no procedents d'habitatges particulars, restes de jardineria i poda, a més d'animals morts.

4.- No està subjecte a la taxa la prestació de caràcter voluntari i la instància de part, dels serveis següents:

a) Recollida de fems i residus no qualificats domiciliaris i urbans d'indústries i laboratoris.

b) Recollida d'enderrocs d'obres en solars i locals.

c) Descàrrega en els abocadors municipals de fems, estris, i restes i residus procedents del Servei Municipal de Recollida.

Procediment:
S'inicia a petició de l'interessat o del seu representant, presentant tota la documentació en el Servei de Gestió Tributària. Posteriorment es verifica la documentació aportada i automàticament es procedeix a l'alta o a la modificació.

Cost del trāmit:
Vegeu l'Ordenança reguladora de la Taxa per prestació del servei de recollida i eliminació de fems.

Documents a presentar:
- Còpia de l'alta censal de l'IAE.

- NIF del titular.

- En cas de representació, una autorització que n'acrediti la condició.

Normativa aplicable:
- Ordenança reguladora de la Taxa per prestació del servei de recollida i eliminació de fems.

- Reial Decret Legislatiu 2/2004.