Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud bonificaciķ per prestaciķ del servei de recollida i eliminaciķ de fems (particulars)

Solˇlicitar la bonificació segons l'Ordenança Reguladora per prestació del servei de recollida i eliminació de fems.

Article 5.2 de l'Ordenança:

- tindran bonificació del 50% de l'import de la Taxa els subjectes passius contribuents que tenguin la condició de caps de família i siguin pensionistes o minusvàlids (considerant com minusvàlids aquells que tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%, d'acord amb el barem de la disposició addicional segona de la Llei 26/1990, de 20 de desembre i els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors resos, respecte del salari mínim interprofessional (SMI), d'acord amb el següent barem:

Unitat familiar de:

- 6 membres sense superar 3 vegades el SMI

- 5 membres sense superar 2,5 vegades el SMI

- 4 membres sense superar 2 vegades el SMI

- 3 membres sense superar 1,5 vegades el SMI

- 2 membres sense superar 1 vegada el SMI

Procediment:
S'inicia a petició de l'interessat o del seu representant legal, presentant la documentació pertinent en el Servei de Gestió Tributària.

Documents a presentar:
- Imprès específic degudament emplenat.

- En cas de representació, una autorització o poder que n'acrediti la condició.

- Còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'any anterior al de la solˇlicitud de la bonificació.

- En defecte seu, certificat d'ingressos anuals de la unitat familiar correponents a l'any de la solˇlicitud de la bonificació.

Normativa aplicable:
Llei de procediment administratiu comú. (30/1992)

Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida i eliminació de fems.