Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Volum Pressupostari dels Contractes

Els contractes que celebrin les Administracions Públiques s'adjudicaran conforme a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament, utilitzant el procediment obert o el procediment restringit. 

Dades estadístiques del percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats:

AJUNTAMENT DE CALVIÀ
- Dades any 2015:

 • Procediment obert: 2.732.122,79€ adjudicats
 • Procediment negociat:  759.412,80 € adjudicats
 • Compres centralitzades: 80.587,95 € adjudicats
 • Contractes menors: 813.806,79 € adjudicats
  • Total: 4.385.930,33 €

- Dades any 2016 (no disponible). 
- Dades any 2017 (no disponible). 
- Dades any 2018 (no disponible).

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES (IMEB)
- Dades any 2015:

 • Procediment obert: 529.666,31 € adjudicats
 • Procediment negociat: 318.190,00 € adjudicats
 • Contractes menors: 130.483,20 € adjudicats
  • Total: 978.339,51 € 

- Dades any 2016 (no disponible).
- Dades any 2017 (no disponible).
- Dades any 2018 (no disponible).

CALVIÀ 2000
- Dades any 2019 (de l'1 de gener al 31 de maig de 2019)       .pdf  (gràfics)

OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS (OMT) 
- Dades any 2017 (no disponible). 
- Dades any 2018 (no disponible).

LLAR DE CALVIÀ, SA
- Dades any 2016 (no disponible). 
- Dades any 2017 (no disponible). 
- Dades any 2018 (no disponible).

Pàgina actualitzada 2017-06-28